Pravidla pro pořádání koncertů a festivalů v roce 2020

Share me

POSLEDNÍ AKTUALIZACE K 24. 9. 2020:

Pravidla pro pořádání hudebních představení, festivalů a podobných akcí ve vnitřních i venkovních prostorech (dále jen „akce”) pro SoundCzech vypracovala advokátní kancelář Štaidl Leška advokáti. Informace budou nejméně po dobu měsíce na této stránce průběžně aktualizovány, nynější verze je platná k datu 24. září 2020. Zprávu doprovází Pravidla pro vstup do ČR.


Povolený počet osob na akcích činí ve stejný čas 1 000 osob, koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech, přičemž toto omezení se nevztahuje na:

 

· Akce konané ve vnitřních prostorech stavebně členěných areálů (sportovní hala, stadion, divadlo, kongresové a konferenční prostory, veletržní areál apod.) za podmínky, že

  1. vnitřní prostor je rozdělen na organizačně oddělené sektory s maximální možnou kapacitou 500 osob, kdy každý sektor má svůj vstup z venkovních prostor nebo jsou vstupy do jednotlivých sektorů a výstupy z nich časově regulovány tak, aby nedocházelo k nežádoucímu shlukování osob,
  2. musí být dodržena vzdálenost 2 m mezi účastníky a účinkujícími osobami (např. herci, zpěváci, přednášející, sportovci), případně musí být účinkující osoby od účastníků odděleny nepropustnou zábranou bránící šíření kapének (např. plexisklo),
  3. odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být alespoň 2 metry
  4. celková účast nepřesáhne 1 000 ve stejný čas (do tohoto počtu se nezapočítávají osoby, podílející se na realizaci hromadné akce, jsou-li oddělené od účastníků).

 

· Akce konané ve venkovních prostorech stavebně členěných areálů s maximální možnou kapacitou vnitřního prostoru nad 1000 osob za podmínky, že

  1. prostor je rozdělen na organizačně oddělené sektory s maximální možnou kapacitou 1000 osob, kdy každý sektor má svůj vstup z venkovních prostor nebo jsou vstupy do jednotlivých sektorů a výstupy z nich časově regulovány tak, aby nedocházelo k nežádoucímu shlukování osob,
  2. kapacita prostoru, ve kterém se akce koná, může být využita do výše 1000 osob a dále může být zbývající kapacita tohoto prostoru využita maximálně z 50 % s tím, že jsou účastníci rozmístěni pokud možno rovnoměrně v každém sektoru tak, aby byl zajištěn jejich rozestup,
  3. musí být dodržena vzdálenost 2 m mezi účastníky a účinkujícími osobami (např. herci, zpěváci, sportovci, přednášející), případně musí být účinkující osoby od účastníků odděleny nepropustnou zábranou bránící šíření kapének (např. plexisklo),
  4. odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být alespoň 2 metry, a
  5. celková účast nepřesáhne 2 000 osob ve stejný čas (do tohoto počtu se nezapočítávají osoby, podílející se na realizaci hromadné akce, jsou-li oddělené od účastníků).

 

· Akce (soukromé i veřejné; s výjimkou výstav, veletrhů, trhů a podobných akcí) konané převážně

- ve vnitřních prostorech s účastí přesahující ve stejný čas 10 osob nebo

- ve venkovních prostorech s účastí přesahující ve stejný čas 50 osob

se mohou konat pouze za předpokladu, že každý účastník akce má určeno místo k sezení. Na akce, na které je vstup zpoplatněn, lze prodat vstupenku jen na konkrétní místo k sezení. Organizátor akce je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro účastníky akce.

 

· Do povolených počtů osob na akcích se nezapočítávají osoby, podílející se na realizaci hromadné akce, jsou-li oddělené od účastníků.

 

Povinnost nosit roušky (respirátory, ústenky, šátky nebo jiné ochranné prostředky nosu a úst):

 

· Je stanovena ve všech vnitřních prostorech staveb (mimo bydliště a místo ubytování).

 

· Pro území hl. m. Prahy, na území Středočeského kraje a na území okresů Plzeň-město, Plzeň-jih, Chrudim, Pardubice a Svitavy, Zlín, Uherské hradiště, Kroměříž, Cheb, obce Ostrava a všechny obce, pro které Ostrava vykonává rozšířenou příslušnost je dále stanovena i na venkovníchhromadných akcích s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob.

 

· Povinnost nosit roušky se nevztahuje na:

- osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, hudebního, tanečního apod.), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu;

- zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a nápojů.

 

Rozestupy:

 

Účastníci hromadné akce ve venkovních prostorech s účastí přesahující ve stejný čas 50 osob, a účastníci hromadné akce ve vnitřních prostorech s účastí přesahující ve stejný čas 10 osob jsou povinni dodržovat rozestupy od jiných účastníků alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti, ledaže se zdržují na určeném místě k sezení.

 

Divadla, koncertní síně a podobné provozy:

 

· Provozovatelé divadel, koncertních síní apod. mají povinnost dodržovat následující pravidla:

- Ve vstupním prostoru a na záchodech umístit desinfekční prostředky pro desinfekci rukou.

- Zajistit odstup alespoň 2 metry mezi prodejními místy vstupenek.

- Vyzývat k dodržování odstupů alespoň 2 metry a k upřednostnění platby kartou. K tomu dodáváme, že se jedná pouze o doporučení, povinnost odstupů a platby kartou zavedena není (s výjimkou odstupu mezi jednotlivými sektory – viz výše).

- Informovat návštěvníky o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně.

- Zajistit jedné osoby, která dohlíží na dodržování pravidel a působí na diváky, aby je dodržovali.

- Před zahájením představení celý prostor pro diváky desinfikovat; denní úklid provádět přípravky s virucidními účinky.

- Provozovatelé v provozovnách na území hl. m. Prahy, kde se prodává zboží a prodávají nebo poskytují služby, jsou povinni zajistit desinfekci, nařídit její pravidelné používání zaměstnanci a vyzývat k jejímu používání zákazníky.

 

· V provozovnách divadel, koncertních síní apod. není v současné době zakázán prodej a konzumace potravin a nápojů.

Provozovny stravovacích služeb:

 

· Provozovatelé provozoven stravovacích služeb mají povinnost dodržovat následující pravidla:

- Zákazníci jsou usazení tak, že mezi stoly je alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu.

- Poskytnout k dispozici desinfekci rukou u vstupu do venkovních i vnitřních prostor provozovny.

- Vyzývat k dodržování odstupů alespoň 2 metry a k upřednostnění platby kartou. K tomu dodáváme, že se jedná pouze o doporučení, povinnost odstupů a platby kartou zavedena není (s výjimkou odstupu mezi jednotlivými sektory – viz výše).

- V případě prodeje z provozovny mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny, pokrmy a nápoje, povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti, ledaže se zdržují na místě k sezení ve venkovních prostorech provozovny (např. zahrádka).

- Informovat návštěvníky o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně.

- Postupovat tak, aby vedl zákazníky k dodržování pravidel.

- Provést desinfekci židlí a stolů před usazením každé nové skupiny zákazníků.

- Pracovník provozovny s teplotou 37 ºC a vyšší má zamezen přístup do provozovny.

- Provozovatelé v provozovnách na území hl. m. Prahy, kde se prodává zboží a prodávají nebo poskytují služby, jsou povinni zajistit desinfekci, nařídit její pravidelné používání zaměstnanci a vyzývat k jejímu používání zákazníky.

 

· Provozovatel nesmí připustit ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je míst k sezenípro zákazníky; provozovatel je dále povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky.

 

· Otevírací doba provozoven stravovacích služeb je plošně (na celém území ČR) omezena tak, že zakázána přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 22:00 hod. a 6:00 hod., s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování apod.); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny).

V nyní účinném mimořádném opatření o omezení a zákazu hromadných akcí není zavedena povinnost poskytnout desinfekci pro účastníky. S ohledem na průběžné změny v této povinnosti a na stanovení povinnosti poskytovat desinfekci v divadlech, koncertních síních a podobných provozech a v provozovnách stravovacích služeb však doporučujeme desinfekci u vstupů i na toaletách při pořádání vnitřních i venkovních hromadných akcí umístit.

Výkladová pravidla

 

Pro stanovení pravidel pro poskytování občerstvení při pořádání hudebních představení, festivalů a podobných akcí (zejména dojde-li ke zhoršení epidemiologické situace a ke znovuzavedení omezujících opatření), je třeba určit, zda provozovna spadá do kategorie provozovny stravovacích služeb, nebo do kategorie divadlo, kino, koncertních síň a podobný provoz. Ministerstvo zdravotnictví svým Sdělením ze dne 23. 6. 2020 poskytlo následující vodítka k zařazení provozoven, ve kterých jsou pořádána hudební představení:

Mezi provozovny stravovacích služeb patří také provozovny, ve kterých jsou pořádána hudební představení k poslechu vsedě, a to nikoli v hledišti, ale v prostorách provozovny, kde lze při poslechu sedět u stolů původně určených také ke konzumaci potravin a nápojů během poslechu.

Pravidla pro provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů se aplikují, pokud jsou zákazníci při hudebním představení usazeni v hledišti, ale také při hudebních představeních k poslechu ve stoje či při tanci (tj. i diskotéky), kdy se zákazníci mezi sebou pohybují ve zvýšené míře, než kdyby seděli u stolu, neboť v tomto případě se účastníci prakticky nacházejí v sále či v hledišti.
To platí i v případě, že za normálního provozu provozovna funguje jako stravovací zařízení se stoly.

 

Související opatření Ministerstva zdravotnictví a nařízení hygienických stanic

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23.9. 2020, č. j. MZDR 20588/2020-17/MIN/KAN

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23.9. 2020, č. j. MZDR 20581/2020-11/MIN/KAN

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.9.2020, č. j. MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN

Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 9/2020 a č. 10/2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje č. 7/2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje č. 5/2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje č. 2/2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje č. 4/2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje č. 25/2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje č. 2/2020

 

 

STARŠÍ AKTUALIZACE: Aktualizace z 23. 7. 2020