Pravidla pro pořádání koncertů a festivalů v roce 2020

Share me

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 27. 12. 2020

Jaká jsou pravidla pro pořádání hudebních představení, festivalů a podobných akcí ve vnitřních i venkovních prostorech? Aktuální opatření pro SoundCzech vypracovala advokátní kancelář Štaidl Leška advokáti. Aktuální verze platí od 27. prosince 2020 a doprovází ji Pravidla pro vstup cizinců do ČR

V období od 27. prosince do 10. ledna (včetně)

 

  • je nařízeno pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob (s výjimkou členů domácnosti, zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, - osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob, - dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních), a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné;

 

- jsou zakázány koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté s přítomností diváků;

 

- koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varietése mohou zkoušet nebo konat bez diváků jen v případě, že je provádí umělci, kteří tak činí v rámci zaměstnání nebo podnikání, s tím, že

 

  1. ochranný prostředek dýchacích cest účinkující mohou odložit pouze na místě výkonu vlastní produkce a pouze po dobu této produkce,
  2. je-li součástí scénického díla zpěv, omezuje se počet účinkujících na jevišti nebo zkušebně tak, že celkový počet účinkujících nesmí být vyšší než počet metrů čtverečních celkové podlahové plochy jeviště nebo zkušebny dělený čtyřmi,
  3. u hráčů všech nástrojových skupin je nutné dodržovat rozestupy alespoň 1,2 metru a každý hráč na smyčcové nástroje použije samostatný notový pult, pokud to dovolují prostorové podmínky

 

- v hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubech a diskotékách je zakázána přítomnost veřejnosti;

 

- od 21:00 hodin do 4:59 hodin je zakázán volný pohyb osob s několika výjimkami (cesty do zaměstnání, výkonu povolání, neodkladných cest z důvodu ochrany života, zdraví, majetku, venčení psů do 500 metrů od bydliště);

 

  • od 5:00 hodin do 20:59 hodin je také zakázán volný pohyb osob, nicméně je dáno více výjimek, včetně mimo jiné nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam, cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich, cest za účelem vycestování z České republiky.

 

Povinnost nosit roušky (respirátory, ústenky, šátky nebo jiné ochranné prostředky nosu a úst) je obecně stanovena:

 

· ve všech vnitřních prostorech staveb (mimo bydliště a místo ubytování).

· v prostředcích veřejné dopravy,

· na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,

· v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,

· na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti

 

· Povinnost nosit roušky se nevztahuje (mimo jiné) na:

- osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, hudebního, tanečního apod., osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu;

- moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech

- zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a nápojů, za podmínky, že zákazník sedí u stolu.

 

Provozovny stravovacích služeb:

 

· Je zakázána přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb. s výjimkou

- provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování apod.) a

  • provozoven v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 05:00 hod. a 20:59 hod.;

přičemž tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny).

 

· Prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 21:00 hod. a 04:59 hod. V této souvislosti upozorňujeme na to, že je stanoven zákaz pití alkoholu na veřejně přístupných místech, jehož cílem má být omezení pití alkoholu mimo jiné u výdejových okének.

 

· Tam, kde není přítomnost veřejnosti zakázána (např. zaměstnanecké stravování a provozovny v ubytovacích zařízeních) a zákazníci mají povolen vstup do provozoven, jsou provozovatelé povinni dodržovat tato pravidla:

 

- Provozovatel nesmí připustit ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je dále povinen písemně evidovat celkový aktuální počet místk sezení pro zákazníky.

 

– Zákazníci jsou usazení tak, že mezi nimi je alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu, přičemž u jednoho stolu sedí maximálně 4 osoby (s výjimkou členů domácnosti). Jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2 metry.

– Je zakázána produkce živé hudby a tance.

– Není poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet.

– Vyzývat k dodržování odstupů alespoň 2 metry a k upřednostnění platby kartou. K tomu dodáváme, že se jedná pouze o doporučení, povinnost odstupů a platby kartou zavedena není (s výjimkou odstupu mezi jednotlivými sektory – viz výše).

– V případě prodeje z provozovny mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny, pokrmy a nápoje, povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti, ledaže se zdržují na místě k sezení ve venkovních prostorech provozovny (např. zahrádka).

– Poskytnout k dispozici desinfekci rukou u vstupu do venkovních i vnitřních prostor provozovny.

– Informovat návštěvníky o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně.

– Postupovat tak, aby vedl zákazníky k dodržování pravidel.

– Provést desinfekci židlí a stolů před usazením každé nové skupiny zákazníků.

– Pracovník provozovny s teplotou 37 ºC a vyšší má zamezen přístup do provozovny.

 

Související usnesení Vlády ČR a opatření Ministerstva zdravotnictví

Usnesení vlády České republiky č. 1375 ze dne 23.12.2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7.12. 2020, č. j. MZDR 15757/2020-43/MIN/KAN

Usnesení vlády České republiky ze dne 23.12. 2020, č. 1376