Pravidla pro pořádání koncertů a festivalů v roce 2020

Share me

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 23. 11. 2020

Jaká jsou pravidla pro pořádání hudebních představení, festivalů a podobných akcí ve vnitřních i venkovních prostorech? Aktuální opatření pro SoundCzech vypracovala advokátní kancelář Štaidl Leška advokáti. Aktuální verze platí od 23. listopadu 2020 a doprovází ji Pravidla pro vstup cizinců do ČR

V období od 23. listopadu do 12. prosince 2020 (včetně)

 

  • je nařízeno pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 6 osob (s výjimkou členů domácnosti, zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, - osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob, - dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních), a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné;

 

- koncerty, jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení jsou povolena bez přítomnosti diváků; znamená to, že představení je povoleno realizovat a vysílat online, streamovat či nahrávat na záznam,

 

- v hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubech a diskotékách je zakázána přítomnost veřejnosti;

 

- od 23:00 hodin do 4:59 hodin je zakázán volný pohyb osob s několika výjimkami (např. cesty do zaměstnání, výkonu povolání, neodkladných cest z důvodu ochrany života, zdraví, majetku, venčení psů do 500 metrů od bydliště);

 

  • od 5:00 hodin do 22:59 hodin je také zakázán volný pohyb osob, nicméně je dáno více výjimek, včetně mimo jiné, nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích, cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich, cest za účelem vycestování z České republiky, atd..

 

Povinnost nosit roušky (respirátory, ústenky, šátky nebo jiné ochranné prostředky nosu a úst) je stanovena

- ve všech vnitřních prostorech staveb mimo bydliště a místo ubytování

- v prostředcích veřejné dopravy a na nástupišti, přístřešku a čekárně veřejné dopravy,

- v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,

- na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

 

Provozovny stravovacích služeb:

 

· Je zakázána přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb. s výjimkou

- provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování apod.) a

  • provozoven v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 05:00 hod. a 22:59 hod.;

přičemž tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny).

 

· Prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 23:00 hod. a 04:59 hod. V této souvislosti upozorňujeme na to, že je stanoven zákaz pití alkoholu na veřejně přístupných místech, jehož cílem má být omezení pití alkoholu mimo jiné u výdejových okének.

 

· Tam, kde není přítomnost veřejnosti zakázána (např. zaměstnanecké stravování a provozovny v ubytovacích zařízeních) a zákazníci mají povolen vstup do provozoven, jsou provozovatelé povinni dodržovat tato pravidla:

 

- Provozovatel nesmí připustit ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je dále povinen písemně evidovat celkový aktuální počet místk sezení pro zákazníky.

 

- Zákazníci jsou usazení tak, že mezi nimi je alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu, přičemž u jednoho stolu sedí maximálně 4 osoby (s výjimkou členů domácnosti). Jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2 metry.

 

- Je zakázána produkce živé hudby a tance.

 

- Není poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet.

- Vyzývat k dodržování odstupů alespoň 2 metry a k upřednostnění platby kartou. K tomu dodáváme, že se jedná pouze o doporučení, povinnost odstupů a platby kartou zavedena není (s výjimkou odstupu mezi jednotlivými sektory – viz výše).

 

- V případě prodeje z provozovny mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny, pokrmy a nápoje, povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti, ledaže se zdržují na místě k sezení ve venkovních prostorech provozovny (např. zahrádka).

 

- Poskytnout k dispozici desinfekci rukou u vstupu do venkovních i vnitřních prostor provozovny.

 

- Informovat návštěvníky o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně.

 

- Postupovat tak, aby vedl zákazníky k dodržování pravidel.

 

- Provést desinfekci židlí a stolů před usazením každé nové skupiny zákazníků.

 

- Pracovník provozovny s teplotou 37 ºC a vyšší má zamezen přístup do provozovny.

Související usnesení Vlády ČR a opatření Ministerstva zdravotnictví k dispozici zde: https://koronavirus.mzcr.cz/usneseni-vlady/

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-21-11-2020.pdf.pdf