Pravidla pro vstup cizinců do Česka

Share me

Jaká jsou aktuální pravidla pro vstup cizích státních občanů do České republiky? Přehled nařízení pro potřeby české hudební obce vypracovala advokátní kancelář Štaidl Leška advokáti. Informace průběžně aktualizujeme. 

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 29. 12. 2020

 

  1. ROZDĚLENÍ ZEMÍ DLE „SEMAFORU“:

- Země s nízkým rizikem nákazy jsou:

· V zelené zóně: Japonsko, Korejská republika, Nový Zéland, Singapurská republika, Thajské království, Vatikánský městský stát.

· Oranžové zóně: Austrálie, Dánské království, Estonská republika, Finská republika, Islandská republika, Kyperská republika, Litevská republika, Lotyšská republika, Spolková republika Německo, Norské království, Řecká republika, Švédské království.

- Z členských zemí EU:

· není žádná země v zelené zóně;

· v oranžové zóně je: Dánské království, Finská republika, Litevská republika, Lotyšská republika, Spolková republika Německo, Švédské království a Řecká republika;

· ostatní země EU jsou v červené zóně.

· Jako na občany EU se hledí i na občany Švýcarska, Lichtenštejnska, Norska, Islandu a Velké Británie a na občany Andorry, Monaka, San Marina a Vatikánu.

  1. VSTUP OSOB, KTERÉ POBÝVALY NA ÚZEMÍ STÁTŮ EU, KTERÉ JSOU V ORANŽOVÉ ZÓNĚ, NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Osoby, které pobývaly na území států, které jsou v oranžové zóně:

- mohou vstupovat na území České republiky v souladu s pravidly omezení volného pohybu osob(např. cesta do místa bydliště, práce, studia, nezbytné návštěvy rodiny, apod., nikoli však za účelem turismu);

- nesmí však vstoupit na pracoviště nebo do vzdělávací instituce (školy apod.) dříve, než:

· předloží zaměstnavateli nebo vzdělávací instituci negativní výsledek RT-PCR testu, který absolvuje do 5 dnů od vstupu na území ČR, nebo

· dříve než 14 dnů od vstupu na území ČR.

Místo českého RT-PCR testu lze předložit i výsledek RT-PCR testu, který byl proveden v některé ze zemí EU. Výsledek testu nesmí být starší 72 hodin.

 

Tato pravidla se vztahují i na občany třetích zemí s dlouhodobým nebo trvalým pobytem v členském státě EU v oranžové zóně.

 

  1. VSTUP OSOB, KTERÉ POBÝVALY NA ÚZEMÍ STÁTŮ EU, KTERÉ JSOU ČERVENÉ ZÓNĚ (tj. v zemích s vysokým rizikem nákazy), NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

- Osoby, které pobývaly na území států EU, které jsou v červené zóně, déle než 12 hodin v posledních 14 dnech (tzn. pro osoby, které v tomto časovém úseku ve státě pobývaly dobu kratší než 12 hodin, platí pravidla uvedená v části B), musí po vstupu na území České republiky splnit následující povinnosti:

o před vstupem na území České republiky vyplnit elektronický příjezdový formulář vzdáleným přístupem (dostupný na https://plf.uzis.cz/ nebo http://www.prijezdovyformular.cz/ ) a předložit na vyžádání doklad o vyplnění tohoto formuláře při hraniční nebo pobytové kontrole, a dále

o do 5 dnů od vstupu na území předložit příslušné krajské hygienické stanici RT-PCR test na přítomnost SARS CoV-2 (pokud příslušná hygienická stanice nerozhodla v individuálním případě o jiných karanténních opatřeních).

- V případě, že test prokáže přítomnost SARS CoV-2, krajská hygienická stanice rozhodne o izolaci osoby. Pokud osoba nepředloží výsledek testu do 7 dnů od vstupu, krajská hygienická stanice rozhodne o nezbytných karanténních opatřeních (a v individuálních případech i před uplynutím této doby).

- Zároveň jsou tyto osoby po dobu pobytu na území České republiky nebo po dobu 10 dní nebo do doby ukončení karanténních opatření povinny nosit ochranné prostředky dýchacích cest (roušku) a je jim zakázán volný pohyb na území celé České republiky, s výjimkou:

o cest do zaměstnání a pohybu v rámci výkonu zaměstnání a cest k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti včetně cest do vzdělávacích institucí, a pohybu v rámci výkonu této činnosti (na pracoviště nebo do vzdělávací instituce mají státní příslušníci zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 nebo jsou státními příslušníky zemí s nízkým rizikem nákazy, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území těchto států a nejde-li o účastníky zájezdu povolen vstup po předložení RT-PCR testu s negativním výsledkem),

o cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,

o cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,

o cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,

o cest zpět do místa svého bydliště,

o pohřbů.

- Výjimka pro některé skupiny osob z povinnosti předložit test na přítomnost SARS CoV-2: oznamovat vstup a podrobit se testu nemusí např. občané EU a cizinci s povoleným pobytem v Evropské unii, kteří tranzitují do 24 hodin přes Českou republiku za účelem cesty domů a mají k tomu účelu vystavenou nótu zastupitelského úřadu. Tyto osoby však mají po dobu pobytu na území povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (roušku).

  1. VSTUP OSOB, KTERÉ POBÝVALY NA ÚZEMÍ TŘETÍCH STÁTŮ (mimo EU), KTERÉ JSOU V ZELENÉZÓNĚ, NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Tyto osoby mohou vstupovat na území České republiky v souladu s pravidly omezení volného pohybu osob (např. cesta do místa bydliště, práce, studia, nezbytné návštěvy rodiny, apod., nikoli však za účelem turismu);

Tato pravidla se vztahují i na občany třetích zemí s dlouhodobým nebo trvalým pobytem v třetí zemi v zelené zóně.

  1. OSOBY, KTERÉ MAJÍ VSTUP NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZAKÁZÁN

- Na území České republiky nemohou bez dalšího vstupovat:

o občané třetích zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy,

o občané třetí země s přechodným nebo trvalým pobytem v třetí zemi, která není na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy,

s některými výjimkami, mezi které patří např. výjimka pro rodinné příslušníky občanů České republiky a občanů Evropské unie s bydlištěm na území České republiky, pro občany třetích zemí s pobytovým oprávněním vydaným Českou republikou a další.

Odkaz na informace a metodickou tabulku zpracovanou Ministerstvem vnitra ČR

 

Související opatření Ministerstva zdravotnictví ČR:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2.10.2020, MZDR 20599/2020-30/MIN/KAN a Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, ze dne 18.9.2020 jsou ke stažení zde a zde.