Pravidla pro vstup cizinců do Česka

Share me

Jaká jsou aktuální pravidla pro vstup cizích státních občanů do České republiky? Přehled nařízení pro potřeby české hudební obce vypracovala advokátní kancelář Štaidl Leška advokáti. Informace průběžně aktualizujeme. 

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 5. 10. 2020

 

  1. VSTUP OSOB NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY MOŽNÝ BEZ DALŠÍCH OMEZENÍ

- V současné době mohou bez dalších omezení (zejména bez povinnosti doložit negativní výsledek testu na SARS-CoV-2) a pouze s příslušným platným dokladem (doklad totožnosti, cestovní doklad, doklad o povolení k pobytu), vstupovat na území České republiky:

o občané členských států Evropské unie,

o občané třetích zemí, které jsou zařazeny na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (v tzv. zelené zóně),

o občané třetích zemí s dlouhodobým nebo trvalým pobytem v členském státě EU v zelené zóně nebo v třetí zemi v zelené zóně,

ledaže vstupující osoba pobývala déle než 12 hodin v posledních 14 dnech v zemi nezařazené do seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (na které se vztahují podmínky popsané níže; v EU se jedná o Španělské království a Rumunsko).

- Jako na občany EU se hledí i na občany Švýcarska, Lichtenštejnska, Norska, Islandu a Velké Británie a na občany Andorry, Monaka, San Marina a Vatikánu.

- Země v zelené zóně (s nízkým rizikem nákazy) jsou: Andorrské knížectví, Austrálie, Belgické království, Bulharská republika, Dánské království, Estonská republika, Finská republika, Francouzská republika, Chorvatská republika, Irská republika, Islandská republika, Italská republika, Japonsko, Kanada, Korejská republika, Kyperská republika, Lichtenštejnské knížectví, Litevská republika, Lotyšská republika, Lucemburské velkovévodství, Maďarská republika, Maltská republika, Monacké knížectví, Spolková republika Německo, Nizozemské království, Norské království, Nový Zéland, Polská republika, Portugalská republika, Rakouská republika, Rumunsko, Řecká republika, Republika San Marino, Slovenská republika, Republika Slovinsko, Švédské království, Švýcarská konfederace, Thajské království, Tuniská republika, Vatikánský městský stát, Spojené království Velké Británie a Severního Irska.

- Z členských zemí EU není v zelené zóně: Španělské království

 

  1. VSTUP OSOB, KTERÉ POBÝVALY NA ÚZEMÍ STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU V ZELENÉ ZÓNĚ, NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

- Osoby, které pobývaly na území států, které nejsou v zelené zóně, déle než 12 hodin v posledních 14 dnech(tzn. pro osoby, které v tomto časovém úseku ve státě pobývaly dobu kratší než 12 hodin, platí pravidla uvedená v části A), musí po vstupu na území České republiky splnit následující povinnosti:

o před vstupem na území České republiky vyplnit elektronický příjezdový formulář vzdáleným přístupem (dostupný na https://plf.uzis.cz/ nebo http://www.prijezdovyformular.cz/ ) a předložit na vyžádání doklad o vyplnění tohoto formuláře při hraniční nebo pobytové kontrole, a dále

o do 5 dnů od vstupu na území předložit příslušné krajské hygienické stanici RT-PCR test na přítomnost SARS CoV-2 (pokud příslušná hygienická stanice nerozhodla v individuálním případě o jiných karanténních opatřeních).

- V případě, že test prokáže přítomnost SARS CoV-2, krajská hygienická stanice rozhodne o izolaci osoby. Pokud osoba nepředloží výsledek testu do 7 dnů od vstupu, krajská hygienická stanice rozhodne o nezbytných karanténních opatřeních (a v individuálních případech i před uplynutím této doby).

- Zároveň jsou tyto osoby po dobu pobytu na území České republiky nebo po dobu 10 dní nebo do doby ukončení karanténních opatření povinny nosit ochranné prostředky dýchacích cest (roušku) a je jim zakázán volný pohyb na území celé České republiky, s výjimkou:

o cest do zaměstnání a pohybu v rámci výkonu zaměstnání a cest k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti včetně cest do vzdělávacích institucí, a pohybu v rámci výkonu této činnosti (na pracoviště nebo do vzdělávací instituce mají státní příslušníci zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 nebo jsou státními příslušníky zemí s nízkým rizikem nákazy, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území těchto států a nejde-li o účastníky zájezdu povolen vstup po předložení RT-PCR testu s negativním výsledkem),

o cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,

o cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,

o cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,

o cest zpět do místa svého bydliště,

o pohřbů.

- Výjimka pro některé skupiny osob z povinnosti předložit test na přítomnost SARS CoV-2: oznamovat vstup a podrobit se testu nemusí např. občané EU a cizinci s povoleným pobytem v Evropské unii, kteří tranzitují do 24 hodin přes Českou republiku za účelem cesty domů a mají k tomu účelu vystavenou nótu zastupitelského úřadu. Tyto osoby však mají po dobu pobytu na území povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (roušku).

 

  1. OSOBY, KTERÉ MAJÍ VSTUP NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZAKÁZÁN

- Na území České republiky nemohou bez dalšího vstupovat:

o občané třetích zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy (nejsou v tzv. zelené zóně),

o občané třetí země s přechodným (včetně krátkodobého víza) nebo trvalým pobytem v třetí zemi, která není na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy (nejsou v tzv. zelené zóně),

s některými výjimkami, mezi které patří např. výjimka pro rodinné příslušníky občanů České republiky a občanů Evropské unie s bydlištěm na území České republiky, pro občany třetích zemí s pobytovým oprávněním vydaným Českou republikou a další.

Související opatření Ministerstva zdravotnictví

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2.10.2020, MZDR 20599/2020-30/MIN/KAN a Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, ze dne 18.9.2020 jsou ke stažení zde a zde