MKČR: dotační řízení na podporu profesionálních kulturních aktivit vysílaných do zahraničí

Ministerstvo kultury ČR

Odbor mezinárodních vztahů

vyhlašuje výzvu k podání žádosti ve výběrovém dotačním řízení

na podporu profesionálních kulturních aktivit vysílaných do zahraničí pro rok 2022

 

v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, usnesením vlády ČR č. 591 ze dne 1. června 2020
o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy
.

 

Účelem výběrového dotačního řízení je podpora fyzických a právnických subjektů (s výjimkou státních příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury), poskytujících veřejnou kulturní službu a podporu jejich projektů vysílaných do zahraničí organizovaných ve spolupráci se zahraničními partnery.

 

 

Tematické okruhy:

 1. Projekty z oblasti živého umění a literární projekty vysílané do zahraničí.
 2. Projekty z oblasti kulturního dědictví vysílané do zahraničí.
 3. Projekty z oblasti současného výtvarného umění, architektury a designu vysílané do zahraničí.
 4. Projekty vysílané do zahraničí, obsahově zaměřené na významná česká kulturní nebo historická výročí.

 

 

Termíny uzávěrek pro podání žádosti do dotačního výběrového řízení:

2. kolo – 31. března 2022

 

PODROBNÉ INFORMACE NA WWW.MKCR.CZ

 

Část I

Žadatel o dotaci:

 1. Žadatelem o dotaci mohou být právnické osoby, které provozují kulturní a uměleckou činnost a poskytují kulturní služby veřejnosti, a fyzické osoby s živnostenským oprávněním odpovídajícím předloženému projektu. Za veřejnou kulturní službu nelze považovat agentážní a zprostředkovatelskou činnost. Žadatel o dotaci musí splňovat všechny zákonem
  a výběrovým řízením stanovené podmínky.
 2. Žádost do výběrového dotačního řízení může předložit pouze subjekt, který je pozvaným nebo přihlášeným účastníkem projektu, který se uskutečňuje v zahraničí.
 3. Žadatel, který je právnickou osobou, musí mít sídlo na území ČR. Žadatel, který je fyzickou osobou, musí být občanem ČR nebo cizincem s trvalým pobytem v ČR.
 4. Vysoké školy předkládají žádost výhradně prostřednictvím rektorátu.
 5. Do kalkulovaných nákladů a příjmů projektu mohou být zahrnuty jen takové náklady a příjmy, které jsou součástí účetnictví žadatele, tedy pouze účetní doklady, které jsou na straně žadatele, nikoli partnera.
 6. Žadatel může na daný rok předložit maximálně 3 projekty, každý formou samostatné žádosti. Projektem se rozumí kontinuální pobyt či produkce v zahraničí.
 7. Subjekt, který dotaci obdrží, ji nesmí převádět na jiné právnické či fyzické osoby, pokud se nejdená o přímou úhradu výdajů spojených s realizací projektu.

 

 

Část II

Dotace Odboru mezinárodních vztahů není určena na:

 1. neprofesionální kulturní aktivity, zájmové aktivity, prezentaci amatérských a dětských souborů;
 2. kulturní aktivity, jejichž pořadatelem jsou Velvyslanectví ČR v zahraničí, Česká centra nebo projekty pořádané pro krajanské spolky;
 3. projekty podporované z programu EU Kultura a navazujícího programu Kreativní Evropa;
 4. celoroční činnost;
 5. filmové festivaly a přehlídky, projekce filmů;
 6. tvůrčí dílny a kurzy bez představení určených veřejnosti;
 7. rezidenční a studijní pobyty umělců, kritiků a teoretiků;
 8. vydávání periodických a neperiodických publikací;
 9. nastudování nebo vytvoření díla;
 10. projekty pouze či z větší části zaměřené na výrobu mediálního a propagačního obrazu kulturního subjektu;
 11. neveřejná představení, představení pro uzavřenou společnost.

 

Část III

Podání žádosti:

 1. Formulář řádně vyplněné a podepsané žádosti ve formátu Excel (*.xlsm), popis projektu, zvací dopis či smlouvu s pořadatelem, rozpočtový formulář a ostatní povinné přílohy se zasílají v jednom písemném vyhotovení poštou na adresu: Ministerstvo kultury, Odbor mezinárodních vztahů, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha nebo osobně prostřednictvím podatelny Ministerstva kultury (adresa dtto) do 15.00 hodin. V případě podání žádosti pomocí datové schránky se vyplněný formulář žádosti převede do formátu PDF a včetně všech povinných příloh se odešle do datové schránky MK (ID 8spaaur). Rozhodující je datum a čas přijetí žádosti do datové schránky MK.
 2. Formulář žádosti, popis projektu, zvací dopis či smlouvu s pořadatelem a rozpočtový formulář (bez dalších povinných příloh!) se zasílají současně v jednom vyhotovení elektronickou poštou na adresu: Dominika.Kopecka@mkcr.cz (přípony .doc, .xls, .xlsm, .pdf elektronicky vyplněná, ne scan!). Veškeré názvy souborů, které se zasílají elektronicky, se napíší bez použití české diakritiky!
 3. Rozhodující pro uznání včasně podané žádosti je podací razítko pošty či podatelny Ministerstva kultury. V případě podání žádosti pomocí datové zprávy rozhoduje datum podání datové zprávy do datové schránky MK. Žádost musí být zaslaná také elektronicky na adresu: Dominika.Kopecka@mkcr.cz.
 4. ŽÁDOSTI A PŘÍLOHYNESEŠÍVEJTE, NEDÁVEJTE DO KROUŽKOVÉ VAZBY ANI NEVKLÁDEJTE  DO KANCELÁŘSKÝCH OBALŮ!
 5. Žádosti předložené po termínu, nezaslané elektronickou poštou, neúplně či chybně vyplněné, dodané bez povinných příloh, nevyhovující tematickým okruhům, či neodpovídající podmínkám dotačního řízení nebudou do výběrového dotačního řízení zařazeny.
  1. Řízení o těchto žádostech MK zastaví usnesením podle § 14j odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.
  2. MK připouští odstranění vad žádosti na základě výzvy MK podle § 14k odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
  3. V souladu s § 14j odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, MK u žádostí, které trpí odstranitelnými vadami, bude postupovat podle § 14k zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
  4. MK může žadateli doporučit úpravu žádosti podle § 14k odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
  5. MK připouští, aby v případě smrti nebo zániku žadatele vstoupil do řízení jeho právní nástupce podle § 14l odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
 6. Na žádosti o dotaci ze státního rozpočtu se nevztahují lhůty podle §.71 odst. 3 správního řádu.
 7. Zaslané žádosti i včetně příloh se nevracejí.

 

Část IV

Žádost o dotaci musí obsahovat:

 1. Vyplněný aktuální formulář žádosti o dotaci na rok 2022 ve všech předepsaných bodech;
 2. Podrobný popis projektu včetně charakteristiky zahraničního partnera a realizačního plánu, jehož doporučenou strukturu naleznete ke stažení na webových stránkách Odboru mezinárodních vztahů MK;
 3. Kopie pozvání zahraničního partnera, pořadatele či kopii smlouvy obsahující ujednané (finanční a organizační) podmínky mezi žadatelem o dotaci a zahraničním partnerem s českým překladem. Pozvání bez specifikovaných podmínek bude považováno za nedostatečné. Z pozvání/smlouvy musí být jasné, jaké náklady zahraniční partner a jakou částku případně žadateli o dotaci poskytne přímo na účet. E-mailová komunikace nebude akceptována. ČESKÁ CENTRA A VELVYSLANECTVÍ ČR V ZAHRANIČÍ NEJSOU POVAŽOVÁNA ZA ZAHRANIČNÍHO PARTNERA;
 4. Rozpočtový formulář, který naleznete ke stažení na webových stránkách Odboru mezinárodních vztahů.
 5. Povinné přílohy (Přikládané pouze jednou jako součást žádosti, která je zaslána poštou/datovou schránkou/podána osobně. Tyto přílohy se nezasílají emailem!) :
  • fyzické osoby: kopie dokladů o oprávnění k podnikání odpovídající předloženému projektu (živnostenský list, výpis z živnostenského rejstříku);
  • právnické osoby: kopie dokladů o právnické subjektivitě žadatele s předmětem podnikání nebo činnosti odpovídající předkládanému projektu ne starší 3 měsíců (výpis z Obchodního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností, spolkového nebo jiného rejstříku; stanovy spolku s vyznačením registrace u příslušného orgánu včetně případných změn; zřizovací listina včetně případných změn);
  • kopie dokladu prokazující oprávnění osoby jednající za žadatele v případě právnických osob (pokud oprávnění osoby není jasné z výpisu či rejstříku; např. doklad o volbě, jmenování statutárního zástupce, plná moc);
  • kopie smlouvy o založení běžného bankovního účtu či výpis z účtu žádajícího subjektu (netýká se příspěvkových organizací obcí a krajů);
  • v případě pravidelných žadatelů je povinnost předložit v elektronické podobě výroční zprávu, a doložit ohlasy a přínosy mezinárodního kulturního dopadu podpořených projektů z předchozích dotačních kol.

 

Část V

Hodnocení žádostí:

 1. Odbor mezinárodních vztahů provede kontrolu všech došlých žádostí z hlediska splnění jejich formálních náležitostí. Žádosti, které neobsahují všechny náležitosti podle Části IV, nebudou předloženy dotační výběrové komisi Odboru mezinárodních vztahů k následnému hodnocení!
 2. DOTACE PŘIDĚLOVANÁ GRANTOVOU KOMISÍ ODBORU MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ JE URČENA ZEJMÉNA NA ÚHRADU CESTOVNÉHO, HONORÁŘŮ (DO VÝŠE 50% PŘIDĚLENÉ VÝŠE DOTACE) A PŘEPRAVU MATERIÁLU SPOJENOU S PODPOŘENÝM PROJEKTEM.
 3. Předložené žádosti zařazené do výběrového dotačního řízení posoudí a ohodnotí komise podle následujících kritérií:
  • kvalita projektu z hlediska umělecké nebo odborné úrovně;
  • přínos pro kreativitu a inovaci;
  • význam projektu pro prezentaci a podporu kulturní rozmanitosti;
  • význam pro rozvoj mezinárodní kulturní spolupráce a vazba na plnění závazků Česka vyplývajících z mezinárodních smluv;
  • reálnost projektu z hlediska finančního zajištění, včetně přiměřenosti nákladů;
  • schopnost žadatele projekt realizovat, kredibilita žadatele;
  • místo konání a druh akce z hlediska společenského významu a prestiže.
 1. Pokud byla žádost pravomocně zcela nebo zčásti zamítnuta, může ministerstvo podle § 14p rozpočtových pravidel novým rozhodnutím žádosti zcela nebo zčásti vyhovět, pokud s tím příjemce souhlasí.

 

Část VI

Informace o výsledcích:

S výsledky výběrového dotačního řízení budou žadatelé seznámeni:

 

 1. zveřejněním výsledků dotačního výběrového řízení na internetových stránkách www.mkcr.cz;
 2. rozhodnutím o zamítnutí žádosti zveřejněným na internetových stránkách MK. Toto rozhodnutí je doručováno pouze veřejnou vyhláškou. Neúspěšným žadatelům nebudou, v souladu s § 14h zákona č. 218/2000 Sb., rozesílána písemná rozhodnutí o neposkytnutí dotace;
 3. vydáním rozhodnutí MK o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR dle
  § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
 4. Výsledek výběrového dotačního řízení je konečný a nelze proti němu podat řádný opravný prostředek (§ 14q odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb.).

 

Část VII

Podmínky poskytnutí dotace:

 1. Dotace je poskytována na základě Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace (dále jen „Rozhodnutí“) a lze ji použít jen na účel uvedený v Rozhodnutí. Při tom je příjemce povinen dodržet výši a skladbu nákladů týkajících se poskytnuté dotace tak, jak byly v Rozhodnutí uvedeny, stejně jako účelové určení dotace (rozepsanou strukturu dotace).
 2. Veškeré změny vztahující se k žadateli nebo k projektu, které nastanou po podání žádosti, je žadatel povinen neprodleně písemně oznámit Ministerstvu kultury.
 3. Příjemce je povinen uvádět ve všech propagačních materiálech souvisejících s podpořeným projektem skutečnost, že se jedná o realizaci projektu za finanční podpory Ministerstva kultury. Logo je dostupné ke stažení na webových stránkách ministerstva.
 4. Dotace jsou poskytovány maximálně do výše 70% kalkulovaných výdajů. Pokud je projekt financován dotacemi z různých státních zdrojů, nesmí souběh těchto zdrojů činit více než 70% nákladů na projekt.    
 5. Do kalkulovaných nákladů a příjmů projektu mohou být zahrnuty jen takové náklady a příjmy, které jsou součástí účetnictví žadatele, tedy pouze účetní doklady, které jsou na straně žadatele, nikoli partnera.
 6. Dotace se poskytuje přednostně na úhradu přímých nákladů projektu. V odůvodněných případech, lze dotaci poskytnout na úhradu provozních nákladů (např. na nájem kancelářských prostor, nákup kancelářských potřeb, poštovné, telefony, poplatky za fax, internet apod.), a to maximálně do výše 10 % provozních nákladů na celkové dotaci poskytované z prostředků MK.
 7. Do spolufinancování projektu může příjemce zahrnout i činnost dobrovolníků, a to až do výše 10 % celkových rozpočtovaných nákladů/výdajů projektu, na který je dotace požadována. Pro stanovení výše hodnoty dobrovolnické činnosti vychází poskytovatel z mediánu hrubé měsíční mzdy a mediánu průměrné placené doby ve mzdové sféře z posledního publikovaného ročního mediánu. Podílem těchto dvou hodnot se získá medián hodinové sazby činnosti dobrovolníka, která se zaokrouhlí na celé koruny směrem dolů.

Za dobrovolnickou činnost se považuje veřejně prospěšná činnost, která je vykonávána dobrovolníkem, který dosáhl alespoň 15 let věku, ze svobodné vůle, ve svém volném čase a bez nároků na odměnu, protislužbu nebo jiné zvýhodnění. Za dobrovolnickou činnost se nepovažuje činnost, která je vykovávána z důvodu plnění povinností vyplývajících z právních či jiných předpisů nebo je vykonávána v rámci podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti. Pro výkon dobrovolnické činnosti je povinnen příjemce dotace vést průkaznou evidenci odvedené dobrovolnické činnosti jednotlivých dobrovolníků, a to alespoň v rozsahu datum zaevidování, jméno, příjmení a datum narození dobrovolníka, předmět činnosti, místo a časový rozsah vykonávaného dobrovolnictví v jednotlivých dnech.

 1. Náklady na honoráře mohou tvořit maximálně polovinu z celkové požadované výše dotace.
 2. Z dotace není možné hradit:
  1. výdaje na mzdy a platy (lze hradit odměny z dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce),
  2. výdaje spojené se zahraničními cestami zaměstnanců, pokud nejsou součástí projektu,
  3. běžné provozní výdaje žadatele nesouvisející s projektem,
  4. pohoštění a dary,
  5. bankovní poplatky,
  6. vyškolení personálu,
  7. udílení věcných nebo finančních ocenění.
 3. Účelem ani důsledkem dotace nesmí být dosažení zisku příjemce. Pokud bude realizací dotovaného projektu dosaženo zisku, bude tento zisk příjmem státního rozpočtu, a to až do výše poskytnuté dotace. Za zisk nejsou považovány ceny získané
  v soutěžích. Dotace ze státního rozpočtu nelze poskytovat na benefiční a charitativní akce.
 4. Subjekt, který dotaci obdrží, ji nesmí převádět na jiné právnické či fyzické osoby, pokud se nejdená o přímou úhradu nákladů spojenou s realizací projektu.
 5. Příjemce dotace je povinen projekt profinancovat a zrealizovat ve schváleném rozsahu a kvalitě v kalendářním roce, na který byla dotace poskytnuta.
 6. Projekty, které přesahují do dalšího kalendářního roku, je nutné rozdělit dle jednotlivých let. Žadatel pak může podat dvě samostatné žádosti v jednotlivých kolech.
 7. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití prostředků v souladu s účely, na které byly prostředky poskytnuty, dále za jejich řádné a oddělené sledování ve svém účetnictví.
 8. Příjemce dotace je povinen vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 9. Dotace nebude poskytnuta tomu žadateli, který podle zjištění Ministerstva kultury vyúčtoval nesprávně, neúplně nebo opožděně dotaci, kterou mu Odbor mezinárodních vztahů Ministerstva kultury poskytl v předchozím roce. Dále nebude udělena tomu žadateli, který neprovedl s Odborem mezinárodních vztahů Ministerstva kultury finanční vypořádání dotace podle vyhlášky č. 367/2015 Sb. či nevrátil do státního rozpočtu dotaci nebo její část, kterou mu Odbor mezinárodních vztahů Ministerstva kultury poskytl v předchozím roce a kterou nepoužil nebo kterou použil v rozporu s podmínkami stanovenými pro její použití.
 10. Dotace se poskytují podle § 16, bodu 1 a § 19, bodu 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Vyplácení dotací se bude uskutečňovat v souladu s případnými regulačními opatřeními Ministerstva financí.
 11. Příjemce dotace je povinen před případným zánikem přednostně vypořádat vztahy se státním rozpočtem.

 

Část VIII

Vyúčtování a kontrola přidělené dotace

 1. Dotace jsou poskytovány účelově a podmínky pro jejich použití, včetně termínů jejich vyúčtování, jsou součástí výroku „Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR“, které příjemci dotace vystaví MK.
 2. Příjemce dotace je povinen vyhotovit vyúčtování (aktuální vyúčtovací formulář) a zaslat jej Odboru mezinárodních vztahů v termínu a formě stanovené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Vyúčtování bude obsahovat kompletní vyčíslení všech nákladů a příjmů projektu s rozpisem na jednotlivé položky s vyznačením těch, které byly hrazeny z dotace. Bude přiložen seznam účetních dokladů dosvědčující použití dotace. Doklady musí splňovat všechny náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Termín podání vyúčtování: 31. 1. 2023

 1. Příjemce dotace je povinen předložit Odboru mezinárodních vztahů současně s vyúčtováním písemnou závěrečnou zprávu o realizaci a výsledcích projektu (včetně recenzí, které na daný projekt vyšly v tisku, na internetu).
 2. Po skončení kalendářního roku vyhotoví všichni příjemci dotací podklady pro finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem a zašlou je Ministerstvu kultury způsobem a v termínu, podle vyhlášky MF č. 367/2015 Sb.
 3. Dojde-li k úspoře vynaložených finančních prostředků, má se za to, že došlo k úspoře prostředků ze státního rozpočtu a musí být navráceny zpět.
 4. Bude-li realizací podpořeného projektu dosaženo faktického zisku, je tento zisk až do výše poskytnuté dotace příjmem státního rozpočtu, a musí být navrácen zpět.
 5. Porušení nebo nesplnění stanovených podmínek, jakož i neodvedení nevyčerpaných prostředků do státního rozpočtu v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), v platném znění, je porušením rozpočtové kázně, za které může podle § 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, uložit místně příslušný finanční úřad odvod za porušení rozpočtové kázně a penále.
  Za méně závažné porušení povinností příjemce dotace, za které se uloží odvod ve výši 5 % celkové částky dotace, se ve smyslu § 14 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb. považuje:
     1. porušení povinnosti příjemce uvádět na všech materiálech vytvářených v rámci projektu nebo souvisejících s jeho realizací, že se projekt uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury,
     2. nedodržení lhůt pro zaslání závěrečné zprávy,
     3. nedodržení lhůt pro předložení vyúčtování,
     4. porušení oznamovací povinnosti příjemce o změnách v projektu,
     5. nedodržení struktury rozpisu dotace.
 6. Příjemce dotace je povinen uchovávat „Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR“ a veškeré doklady, týkající se poskytnuté dotace, ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Příjemce je povinen umožnit Ministerstvu kultury provedení kontroly dodržování podmínek stanovených Rozhodnutím a poskytnout mu k tomu nezbytnou součinnost a je povinen strpět, že Ministerstvo kultury ze závažných důvodů, zejména při důvodném podezření na porušení rozpočtové kázně příjemcem, pozastaví proplácení dotace.
 8. Ověřování správností použití poskytnutých finančních prostředků podléhá kontrole Odboru mezinárodních vztahů, místně příslušnému finančnímu úřadu a NKÚ.

 

Část IX

Ostatní ustanovení:

 1. Na dotaci není právní nárok.
 2. Ministerstvo upozorňuje, že na základě žádostí podaných mimo toto výběrové dotační řízení není možné poskytnout dotaci.
 3. Osobní údaje žadatele o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu budou zpracovány MK v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, za účelem posouzení žádosti.
 4. Údaje o poskytnutých dotacích a příjemcích dotací budou zveřejněny v Centrální evidenci dotací z rozpočtu Ministerstva financí (CEDR), případně jiným způsobem podle platných právních předpisů.
 5. MK upozorňuje na povinnost poskytovat statistické údaje podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, v platném znění.