Přehled: Kde všude v ČR se dá získat podpora na projekty?

Možností, kde v České republice zažádat o grant, je opravdu nepřeberné množství. Připravili jsme pro vás jejich přehled. 

Přehled grantů/dotací/nadací v pdf ke stažení

• Agosto Foundation
Nadace klade důraz na inovátorský, experimentální a interdisciplinární přístup, a na projekty se vzdělávacími přesahy. Prostřednictvím grantů nadace podporuje skupiny a jednotlivce, kteří se přičiňují o osobní a společenský rozvoj, a kteří se v rámci umělecké činnosti vyrovnávají s komplexními výzvami, které jsou se společenskými změnami nedílně spojeny.
http://agosto-foundation.org/

• Česká centra
Poskytují individuální podporu v konkrétním centru-městě (možnost ubytování/technického zázemí). Seznam poboček najdete na webu ČC.
http://www.czechcentres.cz 

• Česko-německý fond budoucnosti
Podporuje přeshraniční spolupráce v oblasti hudby u česko-německých projektů.
Cíle:
- přiblížit důležité kulturní fenomény sousední země
- představit zástupce současné kultury
- podporovat oboustranné kulturní projekty profesionálních umělců a angažovaných amatérů
- rozvíjet společné kulturní tradice
http://www.fondbudoucnosti.cz

• Fulbrigtova nadace
Poskytuje stipendium pro studenty
https://www.fulbright.cz

• GA ČR (Grantová agentura ČR)
GA ČR je organizační složkou státu, která jako jediná instituce v naší zemi poskytuje z veřejných prostředků účelovou podporu na projekty základního výzkumu jakéhokoliv oboru. Granty jsou poskytovány pouze na vědu a výzkum, jiné projekty nepodporují.
Výzvy probíhají v různých kategoriích několikrát do roka.
https://gacr.cz/

• IDU
Finančně podporuje výjezdy jednotlivců do zahraničí (konference, veletrhy atd.), čtěte ZDE

• Ministerstvo kultury (podrobný přehled ZDE
Profesionální umění - alternativní hudba
1. Hudební festivaly
2. Koncertní projekty výjimečné dramaturgické objevnosti
3. Objevná a výjimečná dramaturgie hudebních klubů
4. Interdisciplinární projekty s těžištěm v hudebním umění
5. Tvůrčí dílny, kurzy, soutěže je určena pro mladé umělce a odborníky v oblasti interpretace, skladby, hudební publicistiky apod.
6. Příprava vydání hudebních edic, odborných knižních, lexikografických a encyklope-dických prací českých autorů z hudební oblasti
7. Vydávání hudebních edic, odborných knižních, lexikografických a encyklopedických prací českých autorů z hudební oblasti (vč. realizace v elektronické podobě)
8. Odborné periodické publikace (časopisy)
9. Nahrávání zvukových a zvukově-obrazových archivních materiálů, výroba, rozmnožování, sdělování zvukových a zvukově-obrazových záznamů s dramaturgicky objevnou, uměleckou a výrazně nekomerční hudbou
10. Nahrávání záznamů s novými nahrávkami dramaturgicky objevné a výrazně alternativní hudby", sdělování zvukových a zvukově-obrazových záznamů s dramaturgicky objevnou, uměleckou a výrazně nekomerční hudbou
11. Hudebně informační a dokumentační činnost
12. Hudební konference

Profesionální umění - klasická hudba
1. Hudební festivaly
2. Koncertní akce v oblasti soudobé hudby
3. Koncertní akce v oblasti historicky poučené interpretace staré hudby
4. Koncertní akce výjimečné dramaturgické objevnosti (i v rámci festivalu či cyklu)
5. Kontinuální činnost stálých profesionálních souborů
6. Tvůrčí dílny, kurzy, soutěže pro mladé umělce a odborníky v oblasti interpretace, skladby, hudební publicistiky apod. Edukativní projekty určené zejména dětem a mládeži.
7a. Příprava vydání hudebních edic, odborných, knižních, lexikografických a encyklopedických prací z hudební oblasti
7b. Vydávání hudebních edic, odborných, lexikografických a encyklopedických prací z hudební oblasti
8. Odborné periodické publikace (časopisy)
9. Nahrávání, výroba, rozmnožování, sdělování zvukových a zvukově-obrazových záznamů s dramaturgicky objevnou, umělecky a historicky významnou a výrazně nekomerční hudbou
10. Hudebně informační a dokumentační činnost
11. Hudební konference

Uzávěrka: obvykle začátek října
Bližší informace najdete ZDE

Zahraniční vztahy
Přispívá na kulturní projekty uskutečněné v zahraničí
Uzávěrka: březen, říjen
Bližší informace najdete ZDE

• Nadace Bohuslava Martinů
Nadace Bohuslava Martinů může poskytovat nadační příspěvky ve smyslu svého poslání, kterým je podle statutu "všestranně napomáhat k poznávání, šíření a uplatňování celého životního díla Bohuslava Martinů i poznání jeho života a osobnosti v nejširších souvislostech v jeho vlasti i v celém světě."
Uzávěrka žádostí: 1. říjen pro všechny akce plánované v následujícím roce.
https://www.martinu.cz/cz/

• Nadace Český hudební fond
1. GRANTOVÉ ŘÍZENÍ
Obor skladatelský:
• Podpora koncertního provozování české hudby, vytvořené od druhé poloviny 20. století.
Podíl minimálně 80% programu (počet titulů v rámci celého projektu).

Obor interpretační:
• Podpora studia v zahraničí pro studenty českých hudebních vysokých škol nebo jejich absolventy do 30 let věku (klasická hudba)

Obor muzikologie:
• Vytvoření nebo vydání monografie k české hudební kultuře
• Zpracování hudebního fondu (archivu, pozůstalosti) osob či institucí (katalog, prameny)

Obor hudby populární, jazzové a příbuzných žánrů
• Realizace CD s archivními nahrávkami, které mapují historii české a moravské hudby
• Podpora koncertů nebo koncertních cyklů, které se zaměřují na menšinové hudební žánry

2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
V rámci výběrového řízení jsou hodnoceny žádosti, které neodpovídají zadání vyhlášeného grantového řízení nebo nesplňují jeho podmínky.

3. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ K UDĚLENÍ STUDIJNÍCH PRÉMIÍ

Uzávěrka: 31. 3.
https://www.nchf.cz

• Nadace Dagmar a Václava Havlových
Udílí stipendia
https://www.vize.cz

• Nadace Gideona Kleina
Prostředky slouží v souladu s cíli Nadace k udílení Cen Gideona Kleina, a to k podpoře
• mladých umělců:
a) ve spolupráci s Hudební fakultou Akademie múzických umění v Praze
b) formou soutěžních cen     
• k podpoře kulturních akcí blízkých cílům Nadace: Jejím cílem je podpora, šíření a provozování hudebních děl Gideona Kleina.
http://gideonklein.cz

• Nadace Leoše Janáčka
Posláním je permanentní rozvoj duchovních hodnot spočívajících v celém životním díle Leoše Janáčka.
Uzávěrky: 1. čtvrtletí 2021 nejpozději do 11. ledna 2021, 2. čtvrtletí 2021 nejpozději do 31. března 2021, 3. čtvrtletí 2021 nejpozději do 31. května 2021, 4. čtvrtletí 2021 nejpozději do 31. srpna 2021.
https://www.janacek-nadace.cz

• Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových
Podpora studentů formou stipendií
http://www.hlavkovanadace.cz

• Nové vize pro kulturu Škoda
Výzva motivuje kreativní osobnosti z celé České republiky, aby přišly s konkrétní vizí, jak obnovit kulturu, případně nabídly nové vize a nové modely aktivit, které se však musí týkat Mladoboleslavska nebo se na jeho území odehrají.
https://www.kulturamazelenou.cz

• Nadace Sophia
Podpora vzdělávacích akcí a poskytování stipendií
http://www.nadacesophia.cz

• Nadace Tomáše Bati
Poskytuje finanční příspěvky na projekty v oblasti Kultura. Prioritu získávají projekty, jejichž součástí je v jakékoliv formě šíření odkazu Tomáše Bati.
Uzávěrka: lze žádat po celý rok
https://www.nadacetomasebati.cz

• Nadace Umění pro zdraví
Principy nadace:
- vytváření podmínek v oblasti výchovy, lidské psychiky a mezilidských vztahů tvorbou prostředí, výtvarným uměním, urbanismem, architekturou, hudbou, designem, literaturou, divadlem a filmem
- podpora a získávání iniciativ, projektů a realizací v oblasti výtvarného umění, designu a architektury při řešení zdravotnických zařízení a jejich interiérového vybavení
- podpora výchovných, kulturních, vzdělávacích a podobných jiných programů, péče o děti, zdravotně postižené, nemocné a staré osoby, péče o duševní a fyzické zdraví
- podíl na významných domácích nebo mezinárodních projektech v humanitární oblasti
http://www.umeniprozdravi.cz

• Nadace Život umělce
3x ročně vyhlašuje výzvy na hudební, divadelní a taneční projekty (včetně koncertů), soutěže a festivaly
Uzávěrka: leden, duben, červenec
http://www.nadace-zivot-umelce.cz

• OSA
Granty pro koncertní akce a natáčení nahrávek
Uzávěrky: 28.2., 31.5., 31.8. a 30.11.
https://www.osa.cz/granty-partnerstvi/ 

• Praha
Roční granty na kulturní projekty na území Prahy
Uzávěrka: obvykle červen-červenec pro následující rok
http://kultura.praha.eu/jnp/cz/granty/index.html 

Individuální účelová dotace
Uzávěrka: celoroční
http://kultura.praha.eu/jnp/cz/individualni_ucelova_dotace/index.html 

• Podporu v oblasti kultury mají také konkrétní kraje, města, městské části - zjistíte na příslušných webových stránkách

• SAI
Poradenství ohledně grantů
https://www.sai.cz

• Státní fond kultury
Podporuje veškeré projekty v oblasti kultury
Uzávěrka: obvykle 28.2., 31. 5., 31.8., 30. 11
https://www.mkcr.cz/statni-fond-kultury-cr-42.html

• TA ČR (Technologická agentura ČR)
Agentura podporuje výzkum, experimentální vývoj a inovace napříč obory.
Výzvy probíhají v různých kategoriích několikrát do roka.
https://www.tacr.cz/

• Velvyslanectví a zahraniční instituty
Zahraniční velvyslanectví a instituty sídlící v ČR poskytují buď obecné granty nebo individuální spolupráci na projektu. Pro více podrobností kontaktujte konkrétní organizaci dané země.

 

 

Mezinárodní granty pro rozsáhlejší kulturní projekty:
Fondy EPH a Norska
Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy.
Podporuje podnikání v oblasti kultury, kulturního dědictví a spolupráce v oblasti kultury. Jednotlivé výzvy mají specifická zaměření, obecně jde o oblasti Kulturní dědictví, Současné umění, Umělecká a kulturní kritika a Posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem.

Visegradsky fond
Mezinárodní visegradský fond byl založen čtyřmi členskými státy visegrádské skupiny - Česka, Maďarska, Polska a Slovenska. Podporuje regionální spolupráci v rámci Visegrádského regionu (V4) i mezi regionem V4 a dalšími zeměmi, regionem západního Balkánu a Východního partnerství.

Visegrad grants
Podporují realizaci projektů spolupráce mezi subjekty ze zemí V4 (v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, přeshraniční spolupráce a turistického ruchu). Podporují především projekty prosazující inovace a udržitelnost ve střední a východní Evropě.
Termíny pro podávání žádostí jsou každoročně 1. února, 1. června a 1. října. Průměrná podpora na financování schváleného projektu činila v roce 2016 průměrně 20 000 EUR.

Visegrad+ grants:
Granty Visegrad+ podporují především projekty přispívající k demokratizačním a transformačním procesům ve vybraných zemích a regionech, a to zejména v zemích mimo Evropskou Unii (západní Balkán, země Východního partnerství).
Termín pro podávání žádostí jsou každoročně 1. února, 1. června a 1. října. Průměrná podpora na financování schváleného projektu činila v roce 2016 průměrně 20 000 EUR.

Visegrádské strategické granty:
Podporuje významné, dlouhodobé strategické projekty, na nichž se podílejí instituce ze všech čtyř zemí Visegrádské skupiny. Projekty musí být zaměřeny na priority stanovené pro příslušný rok.
Termíny pro podávání žádostí jsou každoročně 1. února, 1. června a 1. října. Granty se poskytují na období 12-36 měsíců (na jeden projekt se obvykle přiděluje cca 40 000 EUR).

Visegrádský grant pro univerzitní studia:
Granty pro univerzitní studia byly sloučeny s Visegradskými granty. Návrhy projektů pro univerzitní kurzy nebo studijní programy mohou požádat o Visegradské granty do 1. října.

Fond nabízí také stipendia v různých formách.

Kreativní Evropa
Evropská unie zřídila program Kreativní Evropa, v rámci kterého probíhá mnoho dílčích programů a možností finanční podpory. Program se dělí na dvě hlavní oblasti - Kultura a Média. Program Kultura každoročně vyhlašuje několik výzev pro oblast hudby. Poradenskou činnost ohledně vypracování žádosti a řešení grantu nabízí česká pobočka, která zároveň zveřejňuje aktuální přehled výzev.
Výzvy: Music Moves Europe, iPortunus a mnoho dalších
Oficiální stránky
Česká pobočka

ENCC
Evropská síť kulturních center vyhlašuje v průběhu roku různé výzvy na podporu rozvoje kulturního sektoru.

Granty Evropské komise
Evropská komise nabízí kromě programu Kreativní Evropa i další granty na podporu rozvoje mezinárodní spolupráce.
https://ec.europa.eu/

 

Crowdfunding:
Hithit
Donio
Startovač (startovac.cz)
Darujme.cz
Darujspravne.cz
Fundlift

Podpora vydání CD:
MKČR
OSA
Město Praha
Nadace ČHF

Pro aktuální info ohledně grantů a dotací sledujte:
Culturenet

Další nadace s přesahem do hudby:
Nadace OSF
Linhartova nadace ROXy