SoundCzech - OnRoad: Showcase festivaly

Na základě pověření Ministerstva kultury vyhlašuje Institut umění – Divadelní ústav (dále jen IDU) jako zadavatel výběrové řízení na podporu zahraničních koncertů uskutečněných na evropských showcase festivalech v roce 2019 v termínu od 1. 1. do 1. 12. 2019.

Na podporu evropského showcasového vystoupení v rámci výběrového řízení programu SoundCzech – OnRoad 2019 není stanovená částka. Částka bude vycházet z náročnosti vynaložených cestovních nákladů.

Cílem programu je napomáhat zvýšení přítomnosti českých umělců na mezinárodní scéně. Koncept programu je nastaven na podporu již mezinárodně aktivních hudebních umělců.

Se žadateli, kteří dodrží podmínky výběrového řízení a jejich žádosti budou vybrány k realizaci s podporou IDU, budou uzavřeny příkazní smlouvy, které mimo jiné upraví podmínky, výši smluvní ceny, formu zpracování závěrečné zprávy a způsob vyúčtování. Podpora bude vyplacena až po realizaci akce a řádném odevzdání všech požadovaných podkladů. Finanční prostředky na tuto agendu jsou stanoveny Ministerstvem kultury ČR jako účelově vázané prostředky. Tyto prostředky podléhají ročnímu zúčtování a finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. IDU jako zadavatel se zavazuje postupovat v rámci výběrového řízení transparentně, nediskriminačně a dodržet zásadu rovného zacházení.

 

1. Základní podmínky

a) Hudební umělec musí mít vypracovaný plán vystoupení na evropském showcase festivalu uskutečněného od 1. 1. do 1. 12. 2019. Plán musí obsahovat: potvrzené datum koncertního vystoupení, rozpočet s rozpisem cestovních nákladů, popis záměru a další možnosti spolupráce se zahraničním partnerem do budoucna.

b) Hudební umělec/skupina může být tímto způsobem v roce 2019 podpořen/a pouze jednou.

c) Hudební umělec/skupina se zavazuje k propagaci organizace SoundCzech a IDU/ATI na propagačních materiálech vztahujících se ke koncertnímu vystoupení (web, sociální sítě, tištěné propagační materiály).

d) Hudební umělec/skupina se v případě udělení podpory zavazuje k dodání propagačních materiálů: biografie v rozsahu přibližně 1 000 znaků v českém a anglickém jazyce, fotografie v tiskové kvalitě, on-line propagačních materiálů ve formě linků, videa apod.

e) Hudební umělec/skupina se v případě udělení podpory zavazuje k zaslání podepsaného originálu smlouvy ve 2 kopiích do 30 dnů (rozhoduje datum odeslání) od obdržení návrhu smlouvy na pověřenou osobu: Michaelu Beránkovou, Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1, na obálku zřetelně vyznačte program „SoundCzech – OnRoad“ a zároveň elektronicky na e-mailovou adresu: berankova@soundczech.cz.

f) Hudební umělec/skupina se v případě udělení podpory zavazuje vypracovat krátkou hodnotící zprávu dle struktury stanovené SoundCzech. Závěrečné zprávy jsou přijímány formou vyplněného google formuláře umístěného na webových stránkách SoundCzech www.soundczech.cz v sekci VÝZVY a evidovány koordinátorkou výběrových řízení Michaelou Beránkovou: berankova@soundczech.cz

g) Platba finanční podpory bude vyplacena na základě smlouvy se zákonným zástupcem hudebního umělce/skupiny, a to po odevzdání hodnotící zprávy a požadované dokumentace koncertního vystoupení.

 

2. Kritéria, která musí žádající hudební umělci/skupiny splnit:

a) minimálně jedno vydané album

b) minimálně 30 odehraných koncertů (prokazatelně)

c) aktivní propagace (webové stránky, Facebook, Spotify, Soundcloud ad.)

d) potvrzené vystoupení na evropském showcase festivalu

 

3. Kritéria výběru

a) Žádosti posuzuje Dramaturgická rada SoundCzech, která je složená z hudebních profesionálů aktivních na českém i zahraničním hudebním trhu.

b) Kritéria hodnocení a výběru:

- plán koncertního vystoupení

- dosavadní́ zkušenosti a úspěchy hudebního umělce/hudební skupiny

- relevantnost showcasového koncertního vystoupení

 

4. Postup při přijetí žádosti a vyhodnocení výběrového řízení

a) Přijetí žádosti
- Žádosti jsou přijímány formou vyplněného google formuláře (Přihláška do výběrového řízení IDU na showcasové koncertní vystoupení v roce 2019 v programu SoundCzech – OnRoad) zveřejněného u konkrétní výzvy na www.soundczech.cz v sekci VÝZVY a evidovány koordinátorkou výběrových řízení Michaelou Beránkovou.

- Žádost je nutné podat do 30.9.2019.
- Do výběrového řízení jsou zařazeny pouze úplné žádosti obsahující všechny povinné přílohy. Jejich výčet je uveden v rubrice „Povinné přílohy“ viz. formulář žádosti.
- Žádosti budou posouzeny Dramaturgickou radou SoundCzech jmenovanou pro rok 2018 - 2019 v termínu od 1.10. do 15.10. 2019.

b) Vyhodnocení a výběr
- Dramaturgická rada SoundCzech předkládá své závěry k výběru prostřednictvím vedoucího SoundCzech ke schválení ředitelce IDU;

- rozhodnutí ředitelky IDU je konečné a není proti němu odvolání;

- konečné výsledky budou zveřejněny na webových stránkách SoundCzech a IDU vždy nejpozději do 30 dnů po uzávěrce žádostí;

- s úspěšnými žadateli bude uzavřena příkazní smlouva podle občanského zákoníku.

 

kontaktní osoba – Michaela Beránková (berankova@soundczech.cz, tel: 732275431)

 

Online přihláška

Formulář závěrečné zprávy

Obecné podmínky