SoundCzech - Links: Veletrhy, konference, showcase festivaly

Na základě pověření Ministerstva kultury vyhlašuje Institut umění – Divadelní ústav jako zadavatel výběrové řízení na podporu hudebních veletrhů, konferencí a showcase festivalů v roce 2019 organizovaných v České republice v termínu od 1. 1. do 1. 12. 2019.

Na organizaci hudebních veletrhů, konferencí a showcase festivalů pro hudební umělce a profesionály v rámci výběrového řízení programu SoundCzech – Links/CZ 2019 není stanovená pevná částka, bude hodnocen počet pozvaných českých i zahraničních hudebních profesionálů/hostů/lektorů/přednášejících/novinářů apod. a náročnost cestovních nákladů.

Cílem programu je:

- napomáhat neformálním formám vzdělávání českých hudebních umělců a profesionálů, a tím navýšit profesionalitu a konkurenceschopnost na mezinárodním hudebním trhu

- propagovat českou hudební scénu formou pozvánek relevantních zahraničních hudebních profesionálů a novinářů

- organizovat cílené networkingové aktivity vedoucí k propojení českých hudebních profesionálů se zahraničními delegáty

- představit české hudební umělce relevantním hudební profesionálům

Koncept programu je nastaven na podporu propagačních, networkingových a vzdělávacích aktivit za účasti relevantních a zkušených českých a zahraničních hostů, panelistů, lektorů, mentorů, hudebních profesionálů, novinářů apod., kterým SoundCzech přispěje na cestovní náklady.

Se žadateli, kteří dodrží podmínky výběrového řízení a jejich žádosti budou vybrány k realizaci s podporou IDU, budou uzavřeny příkazní smlouvy, které mimo jiné upraví podmínky, výši smluvní ceny, formu zpracování závěrečné zprávy a způsob vyúčtování. Podpora bude vyplacena až po realizaci akce a řádném odevzdání všech požadovaných podkladů. Finanční prostředky na tuto agendu jsou stanoveny Ministerstvem kultury ČR jako účelově vázané prostředky. Tyto prostředky podléhají ročnímu zúčtování a finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. IDU jako zadavatel se zavazuje postupovat v rámci výběrového řízení transparentně, nediskriminačně a dodržet zásadu rovného zacházení.

1. Základní podmínky

a) Organizátor hudebního veletrhu, konference či showcase festivalu musí mít vypracovaný plán projektu (ideálně s výhledem do budoucna) uskutečněného od 1. 1. do 1. 12. 2019 na území České republiky. Plán musí obsahovat: datum a místo akce, rozpočet celé akce s rozpisem cestovních nákladů pro zahraniční hosty/lektory/mentory/hudební profesionály/ novináře apod. včetně dalších zdrojů financování, popis záměru, plán propagace a další možnosti vývoje do budoucna

b) Organizátor může být tímto způsobem v roce 2019 podpořen pouze jednou

c) Organizátor se zavazuje k propagaci organizací SoundCzech a IDU formou umístění loga na WEB, sociálních sítích, letácích a dalších propagačních materiálech týkajících se podpořené akce.

d) Organizátor se v případě udělení podpory zavazuje k dodání propagačních materiálů: biografie lektorů v rozsahu přibližně 1 000 znaků v českém a anglickém jazyce, fotografie v tiskové kvalitě, on-line propagačních materiálů ve formě linků, videa apod.

e) Organizátor se v případě udělení podpory zavazuje k zaslání podepsaného originálu smlouvy ve 2 kopiích do 30 dnů (rozhoduje datum odeslání) od obdržení návrhu smlouvy na pověřenou osobu: Michaelu Beránkovou, Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1, na obálku zřetelně vyznačte program „SoundCzech – Links/CZ“ a zároveň elektronicky na e-mailovou adresu: berankova@soundczech.cz

f) Organizátor se v případě udělení podpory zavazuje vypracovat krátkou hodnotící zprávu dle struktury stanovené proexportní kanceláří SoundCzech obsahující informace o průběhu akce a návštěvnosti, minimálně 3 mediální výstupy vztahující se k akci formou linku nebo naskenovaného dokumentu, fotodokumentaci a rozpis vynaložených nákladů. Závěrečnou zprávu je nutné zaslat do 14 dnů (rozhoduje datum odeslání) od uskutečnění druhého koncertního vystoupení poštou na pověřenou osobu: Michaelu Beránkovou, Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1, na obálku zřetelně vyznačte program „SoundCzech – Links/CZ“ a zároveň elektronicky na e-mailovou adresu: berankova@soundczech.cz

g) Organizátor se zavazuje k poskytnutí dokumentace z akce (fotografie v tiskové kvalitě, krátké video apod.).

h) Platba finanční podpory bude vyplacena na základě smlouvy s organizátorem akce, a to po odevzdání hodnotící zprávy a požadované dokumentace koncertních vystoupení.

2. Kritéria, která musí žádající hudební umělci/skupiny splnit:

- akce se musí konat v termínu od 1. do 1. 12. 2019

- akce se musí konat na území ČR

- relevantní zkušenost s organizací akce tohoto typu

3. Kritéria výběru

Žádosti posuzuje Dramaturgická rada SoundCzech, která je složená z hudebních profesionálů aktivních na českém hudebním trhu.

Kritéria hodnocení a výběru:

- plán akce

- dosavadní zkušenosti a úspěchy v této oblasti

- relevantnost akce (předpokládaná návštěvnost)

Přihláška ke stažení

Obecné podmínky

Závěrečná zpráva ke stažení