SoundCzech - OnRoad: Evropské turné

Na základě pověření Ministerstva kultury vyhlašuje Institut umění – Divadelní ústav jako zadavatel výběrové řízení na podporu evropských turné uskutečněných v roce 2019 v termínu od 1. 1. do 1. 12. 2019. Uzávěrka 28. 2. 2019.

Na turné (minimálně 3 koncerty v řadě) v rámci výběrového řízení programu SoundCzech – OnRoad 2019 není stanovená pevná částka, bude hodnocen počet koncertů a náročnost cestovních nákladů.

Cílem programu je napomáhat zvýšení přítomnosti českých umělců na mezinárodní scéně. Koncept programu je nastaven na podporu turné pro již mezinárodně aktivní hudební umělce.

Se žadateli, kteří dodrží podmínky výběrového řízení a jejich žádosti budou vybrány k realizaci s podporou IDU, budou uzavřeny příkazní smlouvy, které mimo jiné upraví podmínky, výši smluvní ceny, formu zpracování závěrečné zprávy a způsob vyúčtování. Podpora bude vyplacena až po realizaci akce a řádném odevzdání všech požadovaných podkladů. Finanční prostředky na tuto agendu jsou stanoveny Ministerstvem kultury ČR jako účelově vázané prostředky. Tyto prostředky podléhají ročnímu zúčtování a finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. IDU jako zadavatel se zavazuje postupovat v rámci výběrového řízení transparentně, nediskriminačně a dodržet zásadu rovného zacházení.

 

1. Základní podmínky

a) Hudební umělec musí mít vypracovaný plán turné (minimálně třech koncertních vystoupení) uskutečněného od 1. 1. do 1. 12. 2019 na území evropských zemí. Plán musí obsahovat: potvrzená data koncertních vystoupení, rozpočet s rozpisem cestovních nákladů, popis záměru a další možnosti spolupráce se zahraničním partnerem do budoucna.

b) Hudební umělec/skupina může být tímto způsobem v roce 2019 podpořen/a pouze jednou.

c) Hudební umělec/skupina se zavazuje k propagaci organizací SoundCzech a IDU /ATI na všech propagačních materiálech týkajících se koncertních vystoupení (web, sociální sítě, tištěné propagační materiály).

d) Hudební umělec/skupina se v případě udělení podpory zavazuje k dodání propagačních materiálů: biografie v rozsahu přibližně 1 000 znaků v českém a anglickém jazyce, fotografie v tiskové kvalitě, on-line propagačních materiálů ve formě linků, videa apod.

e) Hudební umělec/skupina se v případě udělení podpory zavazuje k zaslání podepsaného originálu smlouvy ve 2 kopiích do 30 dnů (rozhoduje datum odeslání) od obdržení návrhu smlouvy na pověřenou osobu: Michaelu Beránkovou, Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1, na obálku zřetelně vyznačte program „SoundCzech OnRoad“ a zároveň elektronicky na e-mailovou adresu: berankova@soundczech.cz

f) Hudební umělec/skupina se v případě udělení podpory zavazuje vypracovat krátkou hodnotící zprávu dle struktury stanovené SoundCzech obsahující: informace o průběhu a návštěvnosti jednotlivých koncertních vystoupení, minimálně 3 mediální výstupy vztahujících se k turné ve formě linku či naskenovaného dokumentu, fotodokumentaci a rozpis vynaložených nákladů. Závěrečnou zprávu je nutné zaslat do 14 dnů (rozhoduje datum odeslání) od uskutečnění posledního koncertního vystoupení poštou na pověřenou osobu: Michaelu Beránkovou, Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1, na obálku zřetelně vyznačte program „SoundCzech OnRoad“ a zároveň elektronicky na e-mailovou adresu: berankova@soundczech.cz

g) Hudební umělec/skupina se, zavazuje k poskytnutí dokumentace koncertních vystoupení (fotografie, krátké video ad.).

h) Platba finanční podpory bude vyplacena na základě smlouvy se zákonným zástupcem hudebního umělce/skupiny, a to po odevzdání hodnotící zprávy a požadované dokumentace koncertních vystoupení.

 

 

2. Kritéria, která musí žádající hudební umělci/skupiny splnit:

- minimálně jedno vydané album

- minimálně 30 odehraných koncertů (prokazatelně)

- aktivní propagace (webové stránky, Facebook, Spotify, Soundcloud ad.)

- schopnost domluvit se německy nebo anglicky

- domluvená minimálně 2 koncertní vystoupení.

 

3. Kritéria výběru

Žádosti posuzuje Dramaturgická rada SoundCzech, která je složená z hudebních profesionálů aktivních na českém hudebním trhu.

Kritéria hodnocení a výběru:

- plán turné

- dosavadní zkušenosti a úspěchy hudebního umělce/hudební skupiny

relevantnost turné (předpokládaná návštěvnost zahraničního koncertů)

 

Kontaktní osoba – Michaela Beránková, berankova@soundczech.cz, 732275431

Přihláška ke stažení

Závěrečná zpráva ke stažení

Obecné podmínky (pozorně pročtěte)