SoundCzech - Skills: Vzdělávací projekty

Na základě pověření Ministerstva kultury vyhlašuje Institut umění – Divadelní ústav jako zadavatel výběrové řízení na podporu vzdělávacích aktivit v roce 2019 v termínu od 1. 1. do 1. 12. 2019. Uzávěrka 28. 2. 2019.

Na uskutečněné vzdělávací aktivity pro hudební umělce a profesionály v rámci výběrového řízení programu SoundCzech – Skills 2019 není stanovená pevná částka, bude hodnocen počet pozvaných českých i zahraničních lektorů/přednášejících a náročnost cestovních nákladů.

Cílem programu je napomáhat neformálním formám vzdělávání českých hudebních umělců a profesionálů, a tím navýšit profesionalitu a konkurenceschopnost na mezinárodním hudebním trhu. Koncept programu je nastaven na podporu profesních vzdělávacích aktivit, které se uskuteční na území České republiky za účasti zkušených českých a zahraničních lektorů. Nejedná se o podporu výuky hry na hudební nástroj, ale profesních znalostí či dovedností. Proexportní kancelář SoundCzech klade důraz na kvalitu vzdělávání a mentoring úspěšných hudebních umělců a profesionálů.

Se žadateli, kteří dodrží podmínky výběrového řízení a jejich žádosti budou vybrány k realizaci s podporou IDU, budou uzavřeny příkazní smlouvy, které mimo jiné upraví podmínky, výši smluvní ceny, formu zpracování závěrečné zprávy a způsob vyúčtování. Podpora bude vyplacena až po realizaci akce a řádném odevzdání všech požadovaných podkladů. Finanční prostředky na tuto agendu jsou stanoveny Ministerstvem kultury ČR jako účelově vázané prostředky. Tyto prostředky podléhají ročnímu zúčtování a finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. IDU jako zadavatel se zavazuje postupovat v rámci výběrového řízení transparentně, nediskriminačně a dodržet zásadu rovného zacházení.

1. Základní podmínky

a) Organizátor vzdělávací akce musí mít vypracovaný plán vzdělávacího projektu (ideálně s výhledem do budoucna) uskutečněného od 1. 1. do 1. 12. 2019 na území České republiky. Plán musí obsahovat: datum a místo akce, rozpočet akce s rozpisem cestovních nákladů pro zahraniční lektory a dalších zdrojů financování, popis záměru, plán propagace a další možnosti vývoje do budoucna.

b) Organizátor může být tímto způsobem v roce 2019 podpořen/a pouze jednou.

c) Organizátor se zavazuje k propagaci organizací SoundCzech a IDU formou umístění loga na WEB, sociálních sítích, letácích a dalších propagačních materiálech týkajících se podpořené vzdělávací akce.

d) Organizátor se v případě udělení podpory zavazuje k dodání propagačních materiálů: biografie lektorů v rozsahu přibližně 1 000 znaků v českém a anglickém jazyce, fotografie v tiskové kvalitě, on-line propagačních materiálů ve formě linků, videa apod.

e) Organizátor se v případě udělení podpory zavazuje k zaslání podepsaného originálu smlouvy ve 2 kopiích do 30 dnů (rozhoduje datum odeslání) od obdržení návrhu smlouvy na pověřenou osobu: Michaelu Beránkovou, Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1, na obálku zřetelně vyznačte program „SoundCzech Skills“ a zároveň elektronicky na e-mailovou adresu: berankova@soundczech.cz

f) Organizátor se v případě udělení podpory zavazuje vypracovat krátkou hodnotící zprávu dle struktury stanovené proexportní kanceláří SoundCzech obsahující informace o průběhu vzdělávací akce a návštěvnosti, minimálně 2 mediální výstupy vztahující se k akci formou linku nebo naskenovaného dokumentu. Závěrečnou zprávu je nutné zaslat do 14 dnů (rozhoduje datum odeslání) od uskutečnění druhého koncertního vystoupení poštou na pověřenou osobu: Michaelu Beránkovou, Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1, na obálku zřetelně vyznačte program „SoundCzech Skills“ a zároveň elektronicky na e-mailovou adresu: berankova@soundczech.cz

g) Organizátor se zavazuje k poskytnutí dokumentace z akce (fotografie v tiskové kvalitě, krátké video apod.).

h) Platba finanční podpory bude vyplacena na základě smlouvy s organizátorem akce, a to po odevzdání hodnotící zprávy a požadované dokumentace koncertních vystoupení.

 

2. Kritéria, která musí žádající hudební umělci/skupiny splnit:

- Vzdělávací akce se musí konat v termínu od 1. do 1. 12. 2019

- Vzdělávací akce se musí konat na území ČR

- Zkušenost s organizací vzdělávací akce

 

3. Kritéria výběru

Žádosti posuzuje Dramaturgická rada SoundCzech, která je složená z hudebních profesionálů aktivních na českém hudebním trhu.

Kritéria hodnocení a výběru:

- plán vzdělávací akce

- dosavadní zkušenosti a úspěchy v této oblasti

- relevantnost akce (předpokládaná návštěvnost)

 

 

Kontaktní osoba – Michaela Beránková, berankova@soundczech.cz, 732275431

 

Přihláška ke stažení

Závěrečná zpráva ke stažení

Obecné podmínky (pozorně pročtěte)