SoundCzech - Connect: Výměnné vystoupení

Výběrové řízení na podporu výměnných vystoupení jednoho českého a jednoho zahraničního hudebního umělce či hudební skupiny uskutečněných v roce 2019, v termínu od 1. 1. do 1. 12. 2019. Finanční podpora v maximální výši 20.000,- Kč̌. Uzávěrka je 28. 2. 2019.

Na základě pověření Ministerstva kultury vyhlašuje Institut umění – Divadelní ústav (dále jen IDU) jako zadavatel výběrové řízení na podporu dvou koncertních vystoupení jednoho českého a jednoho zahraničního hudebního umělce či hudební skupiny uskutečněných v roce 2019, v termínu od 1. 1. do 1. 12. 2019.

 

Na jednu výměnu (dva koncerty) v rámci výběrového řízení programu SoundCzech – Connect je pro rok 2019 stanovena částka v maximální výši 20.000,- Kč̌.

Výměnou se rozumí to, že český hudební umělec/skupina pozve zahraničního hudebního umělce/skupinu na společné koncertní vystoupení na území České republiky – a naopak zahraniční hudební umělec/skupina pozve českého hudebního umělce/skupinu na společné vystoupení v zemi jeho/jejího původu.


Program výměnných mezinárodních koncertů je zaměřen na podporu českých hudebních umělců a hudebních skupin s cílem zvýšit návštěvnost při jejich vystoupení v zahraničí a iniciovat možnost navázání spolupráce se zahraničním umělcem či hudební skupinou do budoucna, což urychlí proces prosazení se v zahraničí. Hudební umělci či hudební kapely při svých zahraničních vystoupeních narážejí na několik úskalí. Jedním ze stěžejních úkolů, jak dosáhnout efektivnosti zahraničních vystoupení, je dostačená návštěvnost koncertu. Záměrem tohoto programu je podpořit spolupráci českého hudebního umělce/skupiny s vhodným zahraničním partnerem, který zajistí pro českou kapelu návštěvnost při vystoupení v zahraničí. Zkušenosti získané při vystoupení v zahraničí jsou pro hudební umělce/skupiny důležitým krokem při vstupu na zahraniční trh. Výměnný program navíc nabízí i neméně významnou vzdělávací část s účastí významných hudebních profesionálů aktivních v organizaci zahraničních koncertů, kteří se podělí o své zkušenosti z praxe.

Se žadateli, kteří dodrží podmínky výběrového řízení a jejich žádosti budou vybrány k realizaci s podporou IDU, budou uzavřeny příkazní smlouvy, které mimo jiné upraví podmínky, výši smluvní ceny, formu zpracování závěrečné zprávy a způsob vyúčtování. Podpora bude vyplacena až po realizaci akce a řádném odevzdání všech požadovaných podkladů. Finanční prostředky na tuto agendu jsou stanoveny Ministerstvem kultury ČR jako účelově vázané prostředky. Tyto prostředky podléhají ročnímu zúčtování a finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. IDU jako zadavatel se zavazuje postupovat v rámci výběrového řízení transparentně, nediskriminačně a dodržet zásadu rovného zacházení.

 

1. Základní podmínky

a) Hudební umělec musí mít vypracovaný plán výměnného projektu, uskutečněného v termínu do 1. 12. 2019 ve spolupráci se zahraničním partnerem (hudebním umělcem nebo zákonným zástupcem zahraničního umělce/skupiny) v těchto uvedených lokalitách: Belgie, Estonsko, Francie, Holandsko, Chorvatsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko Slovinsko, Srbsko, Švýcarsko, Ukrajina. Plán musí obsahovat: potvrzené datum obou koncertů; názvy klubů/míst, kde se koncerty odehrají; plán propagace a komunikace koncertů; informace o zahraničním umělci/skupině a relevantnosti jeho/jejího výběru; popis záměru a další možnosti spolupráce se zahraničním partnerem do budoucna.

b) Hudební umělec/skupina může být tímto způsobem v roce 2019 podpořen/a pouze jednou a nebude podpořena výměna, která již byla v minulosti v rámci programu SoundCzech – Connect podpořena.

c) Hudební umělec/skupina se zavazuje k účasti na vzdělávacím programu organizovaném SoundCzech. umělec nebo minimálně jeden z členů hudební skupiny se zúčastní mentoringu/koučinku pod vedením zkušeného hudebního profesionála v oblasti exportu.

d) Hudební umělec/skupina se zavazuje k propagaci organizací SoundCzech a IDU na propagačních materiálech týkajících se koncertních vystoupení (web, sociální sítě, tištěné propagační materiály).

e) Hudební umělec/skupina se zavazuje k dodání propagačních materiálů: biografie v rozsahu přibližně 1 000 znaků, fotografie v tiskové kvalitě, on-line propagačních materiálů ve formě linků, videa apod.

f) Hudební umělec/skupina se zavazuje k zaslání podepsaného originálu smlouvy ve 2 kopiích do 30 dnů od obdržení návrhu smlouvy.

g) Hudební umělec/skupina se v případě udělení podpory zavazuje vypracovat krátkou hodnotící zprávu dle struktury stanovené SoundCzech obsahující: rozpis vynaložených nákladů, informace o průběhu koncertních vystoupení, návštěvnosti koncertních vystoupení, minimálně 3 mediální výstupy vztahující se k výměnnému koncertu ve formě linku či naskenovaného dokumentu, fotodokumentaci a dokumentaci propagačních materiálů. Závěrečnou zprávu je nutné zaslat do 14 dnů od uskutečnění druhého koncertního vystoupení poštou na adresu: Michaela Beránková Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1 (rozhoduje datum odeslání) a zároveň elektronicky na e-mailovou adresu: berankova@soundczech.cz.

h) Hudební umělec/skupina se zavazuje k poskytnutí dokumentace koncertních vystoupení (fotografie, krátké video ad.).

ch) Platba finanční podpory bude vyplacena na základě smlouvy se zákonným zástupcem hudebního umělce/skupiny, a to po odevzdání hodnotící zprávy a požadované dokumentace koncertních vystoupení.

 

2. Účastníci výběrového řízení

Výběrové řízení je určeno pro právnickou/fyzickou osobu zastupující hudebního umělce/skupinu s daňovým domicilem na území ČR.
Zástupce hudebního umělce, skupiny či hudební umělec samotný je povinen spolu s přihláškou přiložit:

- Propagační materiály od českého i zahraničního hudebního umělce/skupiny specifikované v základních podmínkách v bodě e) a popis svých dosavadních zkušeností a aktivit (počet koncertů, průměrná návštěvnost, prezentace na sociálních sítích).

- Plán výměnného projektu, který je specifikován v základních podmínkách v bodě 1a).

- Další dokumenty dokládající význam akce (dohoda o společném záměru akce podepsaná zákonným zástupcem zahraničního hudebního umělce/skupiny obsahující informace ohledně závazků zajištění vystoupení českého hudebního umělce/skupiny v zahraničí; potvrzení od zástupce klubu, kde se bude zahraniční koncert odehrávat).

- Doklad o aktuálním bankovním spojení.

- Kopie výpisu z obchodního rejstříku a potvrzení o daňovém domicilu v České republice (potvrzení o daňovém domicilu platí pouze pro cizí státní příslušníky).
(Označení dokumentů ukládejte bez diakritiky, podtržítek, středníků apod.)

 

3. Kritéria výběru

Žádosti posuzuje Dramaturgická rada SoundCzech, která je složená z hudebních profesionálů aktivních na českém hudebním trhu.

Kritéria hodnocení a výběru:

- plán výměnného projektu

- dosavadní zkušenosti a úspěchy hudebního umělce/hudební skupiny

- relevantnost výměnného projektu (předpokládaná návštěvnost zahraničního koncertu a

vhodnost žánrového propojení se zahraničním hudebním umělcem/skupinou)

 

Kontaktní osoba – Michaela Beránková, berankova@soundczech.cz, 732275431

Přihláška ke stažení

Závěrečná zpráva ke stažení

Obecné podmínky (pozorně pročtěte)