SoundCzech - OnRoad: Podpora zahraničních koncertů v roce 2018

Na základě pověření Ministerstva kultury vyhlašuje Institut umění – Divadelní ústav (dále jen IDU) jako zadavatel výběrové řízení na podporu zahraničních koncertů uskutečněných v roce 2018 v termínu od 1. 1. do 1. 12. 2018. Doručit žádost je nutné do 15. 9. 2018 poštou.

Na základě pověření Ministerstva kultury vyhlašuje Institut umění – Divadelní ústav (dále jen IDU) jako zadavatel výběrové řízení na podporu zahraničních koncertů uskutečněných v roce 2018 v termínu od 1. 1. do 1. 12. 2018.

Na podporu zahraničního koncertního vystoupení v rámci výběrového řízení programu SoundCzech – OnRoad 2018 je stanovená částka do výše 15.000,-. Částka bude vycházet z náročnosti vynaložených cestovních nákladů.

Cílem programu je napomáhat zvýšení přítomnosti českých umělců na mezinárodní scéně. Koncept programu je nastaven na podporu již mezinárodně aktivních hudebních umělců.

Se žadateli, kteří dodrží podmínky výběrového řízení a jejich žádosti budou vybrány k realizaci s podporou IDU, budou uzavřeny příkazní smlouvy, které mimo jiné upraví podmínky, výši smluvní ceny, formu zpracování závěrečné zprávy a způsob vyúčtování. Podpora bude vyplacena až po realizaci akce a řádném odevzdání všech požadovaných podkladů. Finanční prostředky na tuto agendu jsou stanoveny Ministerstvem kultury ČR jako účelově vázané prostředky. Tyto prostředky podléhají ročnímu zúčtování a finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. IDU jako zadavatel se zavazuje postupovat v rámci výběrového řízení transparentně, nediskriminačně a dodržet zásadu rovného zacházení.

Základní podmínky

Hudební umělec musí mít vypracovaný plán zahraničního koncertu uskutečněného od 1. 1. do 1. 12. 2018. Plán musí obsahovat: potvrzená datum koncertního vystoupení, rozpočet s rozpisem cestovních nákladů, popis záměru a další možnosti spolupráce se zahraničním partnerem do budoucna.

Hudební umělec/skupina může být tímto způsobem v roce 2018 podpořen/a pouze jednou.

Hudební umělec/skupina se zavazuje k propagaci značky SoundCzech – OnRoad na propagačních materiálech týkajících se koncertních vystoupení.

Hudební umělec/skupina se v případě udělení podpory zavazuje k dodání propagačních materiálů: biografie v rozsahu přibližně 1 000 znaků v českém a anglickém jazyce, fotografie v tiskové kvalitě, on-line propagačních materiálů ve formě linků, videa apod.

Hudební umělec/skupina se v případě udělení podpory zavazuje k zaslání podepsaného originálu smlouvy ve 2 kopiích do 30 dnů (rozhoduje datum odeslání) od obdržení návrhu smlouvy na pověřenou osobu: Michaelu Beránkovou, Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1, na obálku zřetelně vyznačte program „SoundCzech – OnRoad“ a zároveň elektronicky na e-mailovou adresu: berankova@soundczech.cz

Hudební umělec/skupina se v případě udělení podpory zavazuje vypracovat krátkou hodnotící zprávu ohledně průběhu zahraničního koncertního vystoupení a návštěvnosti dle struktury stanovené SoundCzech. Závěrečnou zprávu je nutné zaslat do 14 dnů (rozhoduje datum odeslání) od uskutečnění zahraničního koncertního vystoupení poštou na pověřenou osobu: Michaelu Beránkovou, Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1, na obálku zřetelně vyznačte program „SoundCzech – OnRoad“ a zároveň elektronicky na e-mailovou adresu: berankova@soundczech.cz

Hudební umělec/skupina se, zavazuje k poskytnutí dokumentace koncertních vystoupení (fotografie, krátké video ad.).

Platba finanční podpory bude vyplacena na základě smlouvy se zákonným zástupcem hudebního umělce/skupiny, a to po odevzdání hodnotící zprávy a požadované dokumentace koncertního vystoupení.

Kritéria, která musí žádající hudební umělci/skupiny splnit:

minimálně jedno vydané album

minimálně 30 odehraných koncertů (prokazatelně)

aktivní propagace (webové stránky, Facebook, Spotify, Soundcloud ad.)

schopnost domluvit se německy nebo anglicky

domluvená minimálně 2 koncertní vystoupení.

 

3. Kritéria výběru

Žádosti posuzuje Dramaturgická rada SoundCzech, která je složená z hudebních profesionálů aktivních na českém hudebním trhu.

Kritéria hodnocení a výběru:

- plán koncertního vystoupení

- dosavadní́ zkušenosti a úspěchy hudebního umělce/hudební skupiny

- relevantnost zahraničního koncertního vystoupení (předpokládaná návštěvnost)

 

4. Postup při přijetí žádosti a vyhodnocení výběrového řízení

a) Přijetí žádosti
- písemné žádosti jsou přijímány na formuláři – Přihláška do výběrového řízení IDU na zahraniční koncertní vystoupení v roce 2018 – „SoundCzech – OnRoad” (ke stažení na www.soundczech.cz) a evidovány koordinátorkou projektu SoundCzech – OnRoad Michaelou Beránkovou. Doručit žádost je nutné do 15.9.2018 poštou (rozhoduje datum odeslání) na adresu: Institut umění́ – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1, na obálku zřetelně vyznačte program „SoundCzech – OnRoad“ a zároveň elektronicky na e-mailovou adresu: berankova@soundczech.cz (pro zařazení žádosti do výběrového řízení je nutno žádost zaslat oběma způsoby),
- do výběrového řízení jsou zařazeny pouze úplné žádosti obsahující všechny povinné přílohy (jejich výčet je uveden v rubrice „Povinné přílohy“ – viz formulář žádosti),
- žádosti budou posouzeny Dramaturgickou radou SoundCzech jmenovanou pro rok 2018 - 2019 v termínu od 15.9. do 31. 9. 2018.

b) Vyhodnocení a výběr
- Dramaturgická rada SoundCzech předkládá své závěry k výběru prostřednictvím vedoucího SoundCzech ke schválení ředitelce IDU; 

- rozhodnutí ředitelky IDU je konečné a není proti němu odvolání;

- konečné výsledky budou zveřejněny na webových stránkách SoundCzech a IDU vždy nejpozději do 30 dnů po uzávěrce žádostí;

- s úspěšnými žadateli bude uzavřena příkazní smlouva podle občanského zákoníku.

Bližší informace a závazný formulář na www.soundczech.cz kontaktní osoba – Michaela Beránková (berankova@soundczech.cz, tel: 732275431)

Přihláška ke stažení zde

Zásady výběrového řízení