Výzva SoundCzech - Skills: Vzdělávací projekty

Share me

Na základě pověření Ministerstva kultury vyhlašuje Institut umění – Divadelní ústav (dále jen IDU) jako zadavatel výběrové řízení na podporu vzdělávacích aktivit v roce 2018 v termínu od 1. 1. do 1. 12. 2018.

Na uskutečněné vzdělávací aktivity pro hudební umělce a profesionály v rámci výběrového řízení programu SoundCzech – Skills 2018 není stanovená pevná částka, bude hodnocen počet pozvaných českých i zahraničních lektorů/přednášejících a náročnost cestovních nákladů.

Cílem programu je napomáhat neformálním formám vzdělávání českých hudebních umělců a profesionálů, a tím navýšit profesionalitu a konkurenceschopnost na mezinárodním hudebním trhu. Koncept programu je nastaven na podporu profesních vzdělávacích aktivit, které se uskuteční na území České republiky za účasti zkušených českých a zahraničních lektorů. Nejedná se o podporu výuky hry na hudební nástroj, ale profesních znalostí a dovedností. Proexportní kancelář SoundCzech klade důraz na kvalitu vzdělávání a mentoring úspěšných hudebních umělců a profesionálů.

Se žadateli, kteří dodrží podmínky výběrového řízení a jejich žádosti budou vybrány k realizaci s podporou IDU, budou uzavřeny příkazní smlouvy, které mimo jiné upraví podmínky, výši smluvní ceny, formu zpracování závěrečné zprávy a způsob vyúčtování. Podpora bude vyplacena až po realizaci akce a řádném odevzdání všech požadovaných podkladů. Finanční prostředky na tuto agendu jsou stanoveny Ministerstvem kultury ČR jako účelově vázané prostředky. Tyto prostředky podléhají ročnímu zúčtování a finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. IDU jako zadavatel se zavazuje postupovat v rámci výběrového řízení transparentně, nediskriminačně a dodržet zásadu rovného zacházení.

Základní podmínky

Organizátor vzdělávací akce musí mít vypracovaný plán vzdělávacího projektu (ideálně s výhledem do budoucna) uskutečněného od 1. 1. do 1. 12. 2018 na území České republiky. Plán musí obsahovat: datum a místo akce, rozpočet akce s rozpisem cestovních nákladů pro zahraniční lektory a dalších zdrojů financování, popis záměru, plán propagace a další možnosti vývoje do budoucna.

Organizátor může být tímto způsobem v roce 2018 podpořen/a pouze jednou.

Organizátor se zavazuje k propagaci značky SoundCzech – Skills na propagačních materiálech týkajících se vzdělávací akce.

Organizátor se v případě udělení podpory zavazuje k dodání propagačních materiálů: biografie lektorů v rozsahu přibližně 1 000 znaků v českém a anglickém jazyce, fotografie v tiskové kvalitě, on-line propagačních materiálů ve formě linků, videa apod.

Organizátor se v případě udělení podpory zavazuje k zaslání podepsaného originálu smlouvy ve 2 kopiích do 30 dnů (rozhoduje datum odeslání) od obdržení návrhu smlouvy na pověřenou osobu: Michaelu Beránkovou, Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1, na obálku zřetelně vyznačte program „SoundCzech – Skills“ a zároveň elektronicky na e-mailovou adresu: berankova@soundczech.cz

Organizátor se v případě udělení podpory zavazuje vypracovat krátkou hodnotící zprávu ohledně průběhu akce a návštěvnosti dle struktury stanovené SoundCzech. Závěrečnou zprávu je nutné zaslat do 14 dnů (rozhoduje datum odeslání) od uskutečnění druhého koncertního vystoupení poštou na pověřenou osobu: Michaelu Beránkovou, Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1, na obálku zřetelně vyznačte program „SoundCzech – Skills“ a zároveň elektronicky na e-mailovou adresu: berankova@soundczech.cz

Organizátor se zavazuje k poskytnutí dokumentace z akce (fotografie, krátké video ad.).

Platba finanční podpory bude vyplacena na základě smlouvy s organizátorem akce, a to po odevzdání hodnotící zprávy a požadované dokumentace koncertních vystoupení.

Kritéria, která musí žádající splnit:

Vzdělávací akce se musí konat v roce 2018

Vzdělávací akce se musí konat na území ČR

Zkušenost s organizací vzdělávací akce

 

3. Kritéria výběru

Žádosti posuzuje Dramaturgická rada SoundCzech, která je složená z hudebních profesionálů aktivních na českém hudebním trhu.

Kritéria hodnocení a výběru:

- plán vzdělávací akce

- dosavadní zkušenosti a úspěchy v této oblasti

- relevantnost akce (předpokládaná́ návštěvnost)

 

4. Postup při přijetí žádosti a vyhodnocení výběrového řízení

a) Přijetí žádosti

Písemné žádosti jsou přijímány na formuláři – Přihláška do výběrového řízení IDU na vzdělávací aktivity v roce 2018 – „SoundCzech – Skills” (ke stažení na www.soundczech.cz) a evidovány koordinátorkou projektu SoundCzech – Skills Michaelou Beránkovou. Doručit žádost je nutné do 15.5.2018 poštou (poštou (rozhoduje datum odeslání) na adresu: Institut umění́ – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1, na obálku zřetelně vyznačte program „SoundCzech – Skills“ a zároveň̌ elektronicky na e-mailovou adresu: berankova@soundczech.cz (pro zařazenizařazení žádosti do výběrového řízení je nutno žádost zaslat oběma způsoby).

Do výběrového řízení jsou zařazeny pouze úplnéě́ žádosti obsahující všechny povinné přílohy (jejich výčet je uveden v rubrice „Povinné přílohy“ – viz formulář žádosti).

Žádosti budou posouzeny Dramaturgickou radou SoundCzech jmenovanou pro rok 2018 - 2019 v termínu od 15.5. do 31. 5. 2018.

b) Vyhodnocení a výběr

Dramaturgická rada SoundCzech předkládá své závěry k výběru prostřednictvím vedoucího SoundCzech ke schválení ředitelce IDU; 

- Rozhodnutí ředitelky IDU je konečné a není proti němu odvolání.;

- Konečné výsledky budou zveřejněny na webových stránkách SoundCzech a IDU vždy nejpozději do 30 dnů po uzávěrce žádostí.;

- S úspěšnými žadateli bude uzavřena příkazní smlouva podle občanského zákoníku.

Bližší informace a závazný formulář na www.soundczech.cz kontaktní osoba – Michaela Beránková (berankova@soundczech.cz, tel: 732275431)

Zásady výběrového řízení

Přihláška ke stažení