KONKURZ na pozici vedoucí/ho Czech Music Office

Share me

Institut umění – Divadelní ústav vypisuje výběrové řízení na pozici vedoucí/ho Czech Music Office.

Czech Music Office (CMO) je pilotní projekt proexportní kanceláře Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU), jehož cílem je podpora „současné konkurenceschopné hudby“ vzniklé na území České republiky v nejširším žánrovém záběru (world music, rock-pop, elektronická hudba, hip-hop, jazz, alternativní hudba, další podžánry a fúze; v některých specifických případech může podporovat i projekty současné klasické hudby). 

Popis pracovní pozice:

 • Organizace chodu Czech Music Office.
 • Řešení koncepčních otázek spojených s podporou a propagací současné konkurenceschopné hudby vzniklé na území ČR.
 • Zajištění strategického programu.
 • Koordinace proexportních a dalších aktivit a spolupráce s příslušnými subjekty v ČR a zahraničí, fundraising.

Požadavky na uchazeče:

 • Výborné znalosti a orientace v oblasti hudebního průmyslu.
 • Zkušenost s prezentací současné hudby doma i v zahraničí.
 • Aktivní znalost angličtiny.
 • Komunikační a diplomatické schopnosti.
 • Koordinační schopnosti, časová flexibilita, aktivní přístup, schopnost vést a motivovat kolektiv, samostatnost.
 • Základní znalost oborové legislativy a státní kulturní politiky.
 • Nástup od března 2017.

Požadované doklady k přihlášce:

 • Rozpracovaný návrh koncepce činnosti Czech Music Office (viz níže) a plán činnosti na rok 2017. Pro rok 2017 je vyčleněno na činnost kanceláře 3,5 mil. Kč s tím, že tato částka zahrnuje i personální náklady na činnost kanceláře. Kancelář bude též spolupracovat s Hudební sekcí IDU na zajištění účasti ČR na veletrzích WOMEX a Eurosonic v roce 2017. Na tyto dva veletrhy je alokován zvláštní rozpočet ve výši 200 000 Kč (Eurosonic) a 270 000 Kč (WOMEX).
 • Motivační dopis.
 • Písemná přihláška s náležitostmi: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefonní a e-mailové spojení, datum a podpis uchazeče.
 • Strukturovaný životopis včetně přehledu činnosti uchazeče v oblasti hudebního průmyslu s komentářem za posledních pět let.
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. za účelem a po dobu nezbytně nutnou ke zpracování a zveřejnění informací o výběrovém řízení (viz níže).
 • Kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 • Výpis z rejstříku trestů ne starší než tři měsíce (cizí státní příslušníci předloží obdobný doklad).

Podklady zašlete na adresu:

Institut umění – Divadelní ústav
k rukám Zdenky Bahníkové
Celetná 17, 110 00 Praha 1
Termín doručení požadovaných dokladů: 20. 2. 2017 

Dokumenty ke stažení:
Prohlášení – souhlas se zpracováním osobních údajů
Koncept činnosti Czech Music Office

Source