Pravidla pro vstup cizích státních občanů v létě 2020

Share me

Pravidla pro vstup cizích státních občanů v létě 2020 pro SoundCzech vypracovala advokátní kancelář Štaidl Leška advokáti. Informace budou nejméně po dobu měsíce na této stránce průběžně aktualizovány, nynější verze je platná od 15. 6. 2020 do dalšího upřesnění. Zpráva navazuje na Pravidla pro pořádání koncertů a festivalů v létě 2020.

AKTUALIZOVÁNO 17. 6.: Od 15. června se umožňuje občanům států Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu nebo s trvalým pobytem ve vyjmenovaných členských státech Evropské unie a cizincům s přiznaným postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta ve vyjmenovaných členských státech Evropské unie s nízkým rizikem nákazy onemocněním COVID-19, vstoupit na území České republiky bez povinnosti doložit negativní výsledek testu na SARS-CoV-2

 • bez časového omezení pobytu
 • bez nutnosti prokazovat účel cesty
 • bez omezení volného pohybu n území ČR.
 • Členské státy s nízkým rizikem nákazy jsou: Bulharská republika, Dánské království, Estonská republika, Finská republika, Francouzská republika, Chorvatská republika, Irská republika, Islandská republika, Italská republika, Kyperská republika, Lichtenštejnské knížectví, Litevská republika, Lotyšská republika, Lucemburské velkovévodství, Maďarská republika, Maltská republika, Spolková republika Německo, Nizozemské království, Norské království, Polská republika kromě Slezského vojvodství, Rakouská republika, Rumunsko, Řecká republika, Slovenská republika, Republika Slovinsko, Španělské království, Švýcarská konfederace.

Vstup občanů ostatních států Evropské unie (tedy států se středním či vysokým rizikem nákazy):

Ze států EU se středním nebo vysokým rizikem nákazy lze přicestovat dle podmínek rozdělených pro různé situace (specifikováno v bodech níže), přičemž uvedené podmínky se vztahují na občany EU a občany třetích zemí s
přiznaným postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v EU.

 • Jako na občany EU se hledí i na občany Švýcarska, Lichtenštejnska, Norska, Islandu a Velké Británie.
 • Členské státy Evropské unie se středním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 jsou: Belgické království, Spojené království Velké Británie a Severního Irska.
 •  Členské státy Evropské unie s vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 jsou: Portugalsko, Slezské vojvodství (Polsko), Švédsko.

Přicestování za účelem výkonu ekonomické činnosti na území ČR do 72
hodin:

 • Pro vstup je nutné mít lékařské potvrzení o absolvování PCR testu (jinak nelze vstoupit na území ČR).
 • Dále je nutné při vstupu doložit důvod vstupu odpovídajícím dokumentem (např. objednávka vystoupení, smlouva mezi pořadatelem akce a umělcem) nebo potvrzením vystaveným pořadatelem hudební akce dle vzoru, jehož aktuální znění je ke stažení zde: https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-vstup-na-uzemi-cr.aspx.
 •  Následně během pobytu platí omezení volného pohybu na území ČR po dobu pobytu na území České republiky, nebo po dobu nejdéle 14 dní ode dne vstupu na území České republiky, s výjimkou cest do zaměstnání, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, cest k lékaři, cest za účelem neodkladných úředních záležitostí, cest zpět do místa svého bydliště, pohřbů.

Přicestování za účelem výkonu ekonomické činnosti na území ČR na dobu delší než 72 hodin:

 • Pro vstup je nutné mít lékařské potvrzení o absolvování PCR testu (jinak nelze vstoupit na území ČR).
 • Dále je nutné při vstupu doložit důvod vstupu odpovídajícím dokumentem (např. objednávka vystoupení, smlouva mezi pořadatelem akce a umělcem, z níž bude zřejmé, že výkon činností má být delší než během následujících 72 hodin ) nebo potvrzením vystaveným pořadatelem hudební akce dle vzoru, jehož aktuální znění je ke stažení zde: https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-vstup-na-uzemi-cr.aspx.
 • Následně během pobytu platí omezení volného pohybu na území ČR po dobu 14 dnů (viz výše).

Ostatní státy (nepatřící do Evropské unie):

Přicestování občanů třetích zemí za účelem výkonu ekonomické činnosti není zatím povoleno. Jediná výjimka, kterou by bylo možné aplikovat, je že vstup těchto cizinců je v zájmu České republiky. Mimořádné opatření neřeší, kdo rozhoduje, zda je tato podmínka splněna, nicméně kompetentním je příslušný ministr (v daném případě ministr kultury). Nicméně toto povolení bude vydáváno spíše výjimečně (experti na boj s epidemií apod.), pravděpodobně nikoliv z důvodu kulturního rozvoje a pořádání kulturních akcí.

Související pojmy:

 • Lékařským potvrzením o absolvování PCR testu se rozumí doklad vydaný lékařem nebo orgánem ochrany veřejného zdraví potvrzující, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem; stáří testu nesmí být více než 4 dny; test si zajišťuje osoba na vlastní náklady.
 • Omezení volného pohybu po území ČR znamená, že je zakázán volný pohyb s výjimkou:
  • cest do zaměstnání (v daném případě cest na hudební akci, vystoupení atd.)
  • cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb,
  • cest k lékaři,
  • cest za účelem neodkladných úředních záležitostí,
  • cest zpět do místa svého bydliště,
  • pohřbů,

které je nutné dodržet po dobu 14 dnů od doby vstupu na území ČR.

Do pojmu výkon ekonomické činnosti spadá i realizace zakázky v rámci samostatné výdělečné činnosti nebo svobodného povolní a výkon umělecké činnosti.

METODICKÁ TABULKA MV ČR (na tomto odkazu), v níž jsou shrnutá pravidla provstup cizinců do ČR včetně specifikace dokumentů, které je potřeba při vstupudo ČR předložit (včetně odkazů na formuláře a vzory).

OCHRANNÉ OPATŘENÍ O OMEZENÍ PŘEKROČENÍ STÁTNÍ HRANICE V OBDOBÍ OD 15. 6. 2020 vydané Ministerstvem zdravotnictví je ke stažení zde: http://www.mzcr.cz/dokumenty/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-cr-od-1562020_19401_4135_1.html

Následuje předchozí verze.

 

 

Slovensko

Ze Slovenska lze přicestovat:

•    bez povinnosti mít potvrzení o absolvování testu na SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
•    bez povinnosti absolvovat nezbytná karanténní opatření po vstupu,
•    bez časového omezení pobytu na území ČR,
•    bez nutnosti prokazovat účel cesty.

Uvedené platí pro občany Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu nebo s trvalým pobytem ve Slovenské republice a cizince s přiznaným postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta Slovenskou republikou, kteří překročí státní hranici mezi ČR a Slovenskem (neplatí tedy např. pro občana třetího státu nepatřícího do EU, který nemá na Slovensku povolení dlouhodobý pobyt).

Maďarsko

Z Maďarska lze přicestovat:

 • bez povinnosti mít potvrzení o absolvování testu na SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,bez povinnosti absolvovat nezbytná karanténní opatření po vstupu,
 • pokud doba pobytu v ČR nepřekročí 48 hodin,
 • za předpokladu předložení potvrzeného formuláře o tranzitu přes Slovensko (k dispozici zde: http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=koronavirus).

V případě přicestování z Maďarska na dobu delší než 48 hodin platí pravidla, která jsou popsána níže v části „Ostatní státy Evropské unie.

V případě přicestování z Maďarska do ČR přes jiné státní hranice než česko-slovenské (např. při cestování z Maďarska do ČR přes Rakousko) platí pravidla, která jsou popsána níže v části „Ostatní státy Evropské unie.

Uvedené platí pro občany Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu nebo s trvalým pobytem v Maďarsku a cizince s přiznaným postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta Maďarskem, kteří překročí státní hranici mezi ČR a Slovenskem (neplatí tedy např. pro občana třetího státu nepatřícího do EU, který nemá v Maďarsku povolení k dlouhodobému pobytu).

Ostatní státy Evropské unie:

Z ostatních států EU lze přicestovat dle podmínek rozdělených pro různé situace (specifikováno v bodech níže), přičemž uvedené podmínky se vztahují na občany EU a občany třetích zemí s přiznaným postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v EU.

Jako na občany EU se hledí i na občany Švýcarska, Lichtenštejnska, Norska, Islandu a Velké Británie.

Přicestování za účelem výkonu ekonomické činnosti na území ČR do 72 hodin:

 • Pro vstup je nutné mít lékařské potvrzení o absolvování PCR testu (jinak nelze vstoupit na území ČR).
 • Dále je nutné při vstupu doložit důvod vstupu odpovídajícím dokumentem (např. objednávka vystoupení, smlouva mezi pořadatelem akce a umělcem) nebo potvrzením vystaveným pořadatelem hudební akce dle vzoru, jehož aktuální znění je ke stažení zde: https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-vstup-na-uzemi-cr.aspx.
 • Následně během pobytu platí omezení volného pohybu na území ČR.

Přicestování za účelem výkonu ekonomické činnosti na území ČR na dobu delší než 72 hodin:

 • Pro vstup je nutné mít lékařské potvrzení o absolvování PCR testu (jinak nelze vstoupit na území ČR).
 • Dále je nutné při vstupu doložit důvod vstupu odpovídajícím dokumentem (např. objednávka vystoupení, smlouva mezi pořadatelem akce a umělcem, z níž bude zřejmé, že výkon činností má být delší než během následujících 72 hodin ) nebo potvrzením vystaveným pořadatelem hudební akce dle vzoru, jehož aktuální znění je ke stažení zde : https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-vstup-na-uzemi-cr.aspx.
 • Následně během pobytu platí omezení volného pohybu na území ČR po dobu 14 dnů.
 • Subjekty přijímající tyto osoby (např. pořadatelé festivalů) mají po dobu jejich pobytu na území ČR povinnost zajistit:
  1. ubytování po celou dobu pobytu v ČR,
  2. lékařskou péči/registrujícího poskytovatele po dobu pobytu, včetně úhrady lékařské péče, není-li zajištěno jinak,
  3. dopravu ze státní hranice do místa ubytování,
  4. dopravu po dobu 14 dní dopravu do zaměstnání a zpět, návrat zpět do země původu v případě ztráty zaměstnání v ČR.

Ostatní státy (nepatřící do Evropské unie):

Přicestování občanů třetích zemí za účelem výkonu ekonomické činnosti není zatím povoleno.

Související pojmy:

 • Lékařským potvrzením o absolvování PCR testu se rozumí doklad vydaný lékařem nebo orgánem ochrany veřejného zdraví potvrzující, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem; stáří testu nesmí být více než 4 dny; test si zajišťuje osoba na vlastní náklady.
 • Omezení volného pohybu po území ČR znamená, že je zakázán volný pohyb s výjimkou:
  1. cest do zaměstnání (v daném případě cest na hudební akci, vystoupení atd.),
  2. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb,
  3. cest k lékaři,
  4. cest za účelem neodkladných úředních záležitostí,
  5. cest zpět do místa svého bydliště,
  6. pohřbů,
   které je nutné dodržet po dobu 14 dnů od doby vstupu na území ČR
 • Do pojmu výkon ekonomické činnosti spadá i realizace zakázky v rámci samostatné výdělečné činnosti nebo svobodného povolní a výkon umělecké činnosti.

OCHRANNÉ OPATŘENÍ O OMEZENÍ PŘEKROČENÍ STÁTNÍ HRANICE V OBDOBÍ OD 4. 6. DO 14. 6. 2020 vydané Ministerstvem zdravotnictví je ke stažení zde: http://www.mzcr.cz/dokumenty/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-cr-od-4-do-1462020_19333_4135_1.html